Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.


Program na 2012 rok został przyjęty Uchwałą nr 80/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011 roku.Miasto Gostynin od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie. Szczególny nacisk we współdziałaniu kładziony jest na działanie w zakresie:upowszechniania kultury, sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania przedsiębiorczości, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Udział osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych sprzyja zaspokajaniu potrzeb różnych grup społecznych oraz ich uczestnictwu w życiu publicznym.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady pomocniczości, partnerstwa i efektywności.

Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie takiej współpracy.

Dzięki tej współpracy mogą powstać często oryginalne formy świadczeń i usług dla społeczności lokalnej. Działalność organizacji pozarządowych może znacząco wpłynąć na rozwój gminy i jakość życia jej mieszkańców dlatego samorząd stwarza warunki aby umożliwić organizacjom realizację własnych innowacyjnych projektów w celu umocnienia w świadomości obywateli poczucia odpowiedzialności za wspólnotę.

Przedmiotem współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie, w szczególności w zakresie:

a) pomocy społecznej,

b) ochrony i promocji zdrowia,

c) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

d) przeciwdziałania patologiom społecznym,

e) upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

f) rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,

g) ekologii i ochrony środowiska,

h) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

i)działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

j) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej.


Współpraca miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi ma charakter działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych. W 2012 roku odbywała się na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności i dotyczyła następujących sfer działania:


  1) w zakresie pomocy społecznej

  W 2012r zasiłek stały otrzymały 162 osoby, zasiłek okresowy 377 rodzin, zasiłek celowy i w naturze 545 rodzin, specjalny zasiłek celowy 59 rodzin. Świadczono usługi opiekuńcze dla 58 osób.Gorący posiłek z Jadłodajni Miejskiej otrzymało 465 osób, gorący posiłek dla dzieci w w stołówce szkolnej 370 osób. Na bieżąco była prowadzona zbiórka odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego od osób prywatnych w celu przekazania takiej pomocy osobom potrzebującym.


  W zakresie wolontariatu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie współpracował z 3 wolontariuszami, którzy świadczyli pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, szczególnie z języków obcych, przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Zajęcia odbywały się w Świetlicy Opiekuńczo -Wychowawczej w Gostyninie.

  Udzielono schronienia dla 5 osób (skierowanie i odpłatność za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas w Płocku i innych schroniskach. Łącznie w 2012r pomocą zostało objętych 11 osób bezdomnych (pomoc pieniężna, w naturze, gorące posiłki).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie zlecał zadań w zakresie pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i osobom prawnym.

2) w zakresie ochrony, promocji zdrowia

Prowadzono działalność edukacyjno - informacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień, skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży,

Prowadzono edukację rodziców w zakresie realizowania przez nich funkcji opiekuńczo - wychowawczych wobec dzieci w celu zapobiegania uzależnieniom.

Gmina wspiera zadania w zakresie ochrony zdrowia opracowując i ogłaszając konkurs na realizację zadania „ Program profilaktyki raka szyjki macicy”.


3) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Kontynuowana jest realizacja Programu „Bezpieczne Miasto”przez Miejski Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Z Zespołem współpracuje: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Straż Miejska. Na bieżąco dokonywana jest ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa i istniejących zagrożeń.

Straż Miejska w Gostyninie brała udział w zabezpieczaniu i pomocy przy organizacji imprez organizowanych na terenie miasta przez organizacje pozarządowe i wspólnych uroczystości miasta i organizacji kombatanckich.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa miasto współpracuje ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie.

Prowadzona jest przez Policję, Straż Miejską i Straż Pożarną edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę i wzrost poczucia bezpieczeństwa, przeprowadzone były konkursy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - eliminiacje miejsko gminne ph „ Młodzież zapobiega pożarom”, w których udział brali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu miasta Gostynina.


4) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

 1. Powierzono wyłonionemu w drodze konkursu Stowarzyszeniu Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” realizację Programu profilaktyczno-integracyjnego dla rodzin w których występują problemy uzależnienia od alkoholu i narkotyków i ofiar przemocy w rodzinie. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę

  11.000,00 zł. Celem realizacji powierzonego zadania publicznego było:

 • wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży o konsekwencjach używania alkoholu i narkotyków,

 • rozbudowanie alternatywnych zachowań wobec używania alkoholu
  i narkotyków,

 • integracja osób dotkniętych uzależnieniem i współuzależnieniem
  z sympatykami ruchu abstynenckiego,

 • odbudowa relacji w rodzinie,

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z grup zagrożonych marginalizacją społeczną.

Zadanie te zrealizowano poprzez: psychoedukację (spotkania z terapeutą), spotkania integracyjne (wycieczki, zabawy, nauka tańca, wieczór wigilijny)
i zajęcia sportowe (turnieje piłki nożnej ulicznej). Beneficjentami programu były rodziny z problemem alkoholowym oraz młodzież i dorośli udzielający się w ruchach trzeźwościowych, w sumie około 150 osób. Szczegółową informację o realizacji zadania stowarzyszenie złożyło w sprawozdaniu końcowym.


Ponadto Stowarzyszenie RKA „Przystań Życia” korzysta nieodpłatnie
z pomieszczeń, przy ul. Bagnistej, których właścicielem jest Gmina Miasta Gostynina. W lokalu tym znajduje się siedziba Zarządu Stowarzyszenia.

Gmina Miasta Gostynina wspiera działalność klubów abstynenckich poprzez współfinansowanie ich udziału w lokalnych i ogólnopolskich turniejach sportowych.Gmina włączyła się w ogólnopolską kampanię “Pozory mylą – dowód nie” w ramach której zorganizowano m.in. Akcję “ próba zakupu alkoholu przez osobę nieletnią” czy akcję “zakup kontrolowany”.


 1. Powierzono wyłonionej w drodze konkursu Fundacji „Zadbajmy o Życie” realizacji Programu pogłębionej terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 9.000,00 zł. Celem realizacji powierzonego zadania publicznego było podtrzymanie i ugruntowanie trzeźwości oraz poprawienie relacji pomiędzy osobami uzależnionymi i ich rodzinami, a także osobami współuzależnionymi. Przeprowadzony program zrealizował następujące cele terapeutyczne:

 • psychoedukacja na temat uzależnienia i współuzależnienia,

 • praca nad zaprzeczaniem i wyjście z bezsilności – przyjęcie odpowiedzialności za siebie i swoje życie,

 • wgląd w dotychczasowe motywy zachowań i uzyskiwanie samoświadomości,

 • praca nad budowaniem poczucia własnej wartości i własnej tożsamości,

 • rozpoznawanie i doświadczanie emocji,

 • praca z lękiem, złością i poczuciem winy,

 • akceptacja siebie i realizacja własnych potrzeb,

 • trening zachowań asertywnych,

 • kształtowanie bardziej satysfakcjonujących relacji społecznych – skuteczna komunikacja,

 • praca w kierunku ustalania własnych celów – samorealizacja.

Program realizowany był w dwóch grupach terapeutycznych (grupa dla osób uzależnionych i grupa dla osób współuzależnionych), w tym odbyło się 12 spotkań dla grupy współuzależnionych i 4 spotkania dla grupy uzależnionych. W związku z małą ilością osób uczestniczących, grupa dla osób uzależnionych po 4 spotkaniach została rozwiązana. Spotkania grupowe trwały po 4 godziny dwa razy w miesiącu. Szczegółową informację o realizacji zadania stowarzyszenie złożyło w sprawozdaniu końcowym.


 1. Powierzono wyłonionemu w drodze konkursu Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Mazur” zadania pn. Program pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla młodzieży i dorosłych”. Na realizację tego zadania przeznaczono 50.000,00 zł. Celem realizacji powierzonego zadania publicznego było:

 • Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych i stosowaniu przemocy,

 • Opóźnianie inicjacji alkoholowej i nikotynowej wśród młodzieży,

 • Wyrabianie nawyku spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, będącego jednocześnie alternatywą dla zachowań ryzykownych, aspołecznych.

Zadanie te zrealizowano poprzez: zajęcia sportowe, zajęcia edukacyjne prowadzone przez instruktorów sportowych. Program był realizowany w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2012 r. Beneficjentami prowadzonych zajęć była grupa młodzieży i dorosłych ok. 100 osób w czterech kategoriach wiekowych. Zajęcia dla poszczególnych grup prowadzone były dwa razy w tygodniu. Przeprowadzono ogółem 197 zajęć sportowych.

Ponadto odbyło się 78 zawodów z rówieśnikami drużyn ościennych i miejscowości zaprzyjaźnionych. Beneficjenci programu brali również udział w 34 imprezach sportowych o charakterze ogólnodostępnym tj.: zawody pływackie, biegi uliczne i przełajowe, tenis stołowy, turnieje „dzikich” drużyn, turnieje piłki koszykowej, które współorganizował MKS Mazur. W ramach działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzono 10 pogadanek. Szczegółową informację o realizacji zadania stowarzyszenie złożyło w sprawozdaniu końcowym.


 1. Powierzono wyłonionemu w drodze konkursu Gostynińskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu zadania pn.: „Prowadzenie pozaszkolnych
  i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej
  i narkotykowej oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci
  w wieku 7–12 lat”
  . Na realizację tego zadania przeznaczono 20.000,00 zł. Celem realizacji powierzonego zadania było:

 • zabezpieczenie czasu wolnego uczniów, w szczególności dzieciom
  z rodzin dotkniętych patologią rodziców,

 • wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez realizację hasła „wychowanie przez sport” oraz poprzez organizację wewnątrz-
  i międzyszkolnych imprez i zawodów sportowych,

 • stworzenie warunków bezpiecznego uczestnictwa dzieci
  w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,

 • wskazywanie zagrożeń wynikających z picia alkoholu i zażywania środków odurzających i uczenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez udział w różnych formach zajęć sportowych.

Zadanie te zrealizowano poprzez: zajęcia sportowe i zajęcia edukacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego i instruktorów sportowych. Program był realizowany w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2012 r. Beneficjentami prowadzonych zajęć była grupa około 250 uczniów w wieku 7–12 lat, w tym dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 i 1, w hali sportowej i na stadionie MOSiR, na Pływalni Miejskiej i Orlikach. Były one prowadzone jako zajęcia pozalekcyjne w wymiarze czasowym 1-3 razy w tygodniu po 1-2 godzin.


 1. Powierzono wyłonionemu w drodze konkursu Stowarzyszeniu Akademia Inicjatyw Młodzieżowych „Dross” realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Instytut zdrowia i bezpieczeństwa”. Zadanie było zrealizowane w terminie od 1 marca do 30 czerwca 2012 r., a na jego realizację przekazano kwotę w wysokości 22.000,00 zł.

Głównym celem programu była promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz realizacja programu profilaktycznego, którego głównym założeniem było zmniejszenie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych i narkotykowych wśród uczniów. Programem objętych zostało 99 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W każdej ze szkół biorących udział w projekcie zrealizowano cykl 12 spotkań trwających 60 min. w tym: 4 spotkania z zakresu Krav Maga i procedur bezpieczeństwa, 4 spotkania z pierwszej pomocy tj. ratownictwa medycznego, 4 spotkania z ratownictwa wodnego. Szczegółową informację o realizacji zadania stowarzyszenie złożyło w sprawozdaniu końcowym.


 1. Wsparto akcje dobroczynne na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, organizowane przez stowarzyszenia działające na rzecz osób kalekich tj.: Stowarzyszenie Walki z Kalectwem i Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych. W ramach tych akcji odbyły się w Miejskim Centrum Kultury dwa spektakle dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym poruszające tematykę z zakresu profilaktyki uzależnień.


Udzielano pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie poprzez: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, Miejskiego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków z udziałem kuratorów, pedagogów i przedstawicieli Policji., wspieranie organizacji wolnego czasu i aktywizację dzieci i młodzieży z rodzin najbiedniejszych i patologicznych, wspieranie działalności Rodzinnego Klubu Abstynenta, promowanie trzeźwości oraz zdrowego stylu życia, zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i konsultacji mieszkańcom Gostynina w zakresie przemocy w rodzinie i przeciwdziałania uzależnieniom.

Zorganizowano konkurs plastyczny pn. „ Stop przemocy domowej”, heppening dla rodzin z dziećmi o tematyce uzależnień „ Dawka adrenaliny na trzeźwo”z atrakcyjnym programem rozrywkowym. Zorganizowano kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  5) w zakresie kultury, sztuki

  Gmina Miasta Gostynina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w szczególności w zakresie: upowszechniania kultury, w tym twórczości artystycznej, sportu, podtrzymywania tradycji narodowej. Organizowano przy udziale organizacji i stowarzyszeń przedsięwzięcia artystyczne wzbogacające ofertę kulturalną gminy m.in. prezentowano dorobek artystyczny plastyków zrzeszonych w Gostynińskim Towarzystwie Popierania Twórczości Plastycznej na „Wystawach Jednego Artysty” w Zamku Gostynińskim.Wspólnie ze stowarzyszeniami organizowane były uroczystości propagujące dziedzictwo kulturowe miasta - sesje kulturalno- naukowe w Zamku Gostynińskim.Zjawiska życia kulturalnego i artystycznego miasta organizowane przy udziale organizacji i stowarzyszeń na bieżąco są relacjonowane na stronie internetowej miasta i utrwalane w postaci zdjęć w Kronice Urzędu Miasta i artykułów. Ważne wydarzenia dot. miasta oraz artykuły historyczne są publikowane w biuletynie miejskim „ Nasz Gostynin”.

Gmina Miasta Gostynina wspiera też działania związane z edukacją patriotyczną i poszanowaniem własnej historii wspólnie z organizacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi w ramach organizowania wspólnych uroczystości patriotycznych (Wyzwolenie Gostynina, Uroczystości Katyńskie, Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920r - 15 Sierpnia, Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę - 11 Listopada, Rocznica Pomordowanych w Woli Łąckiej).

Wspierano działania propagujące dziedzictwo kulturowe miasta, amatorski ruch artystyczny.

Prowadzono dokumentację zjawisk życia kulturalnego i artystycznego miasta, w którym czynny udział brały organizacje pozarządowe.

6) w zakresie sportu, turystyki i rekreacji

Współpracowano ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego,Gostynińskim Szkolnym Związkiem Sportowym, Uczniowskim Klubem Sportowym ALFA i TRÓJKA, Rodzinnym Klubem Abstynenta „Przystań Życia”, Polskim Czerwonym Krzyżem i PTTK.

Organizowano i wspierano przedsięwzięcia sportowe o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Gostynina,

Wspierano działalność klubów sportowych działających na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, promocji walorów turystycznych regionu we wszystkich środowiskach społecznych - sport jako element promocji miasta.

Wspierano również działania prowadzone na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie spędzania czasu wolnego.

Działania na rzecz sportu, turystyki i rekreacji były podejmowane także przy współpracy ze stowarzyszeniami: Akademią Inicjatyw Młodzieżowych DROSS, Stowarzyszeniem Walki z Kalectwem, Polskim Związkiem Wedkarskim, Związkiem Szachowym GOST -MAT, Męską Drużyną Piłki Siatkowej TEAM Gostynin.


 1. w zakresie ekologii i ochrony środowiska

  Miasto Gostynin współpracuje na bieżąco na różnych płaszczyznach z zakresu ochrony środowiska z Ligą Ochrony Przyrody. Organizacja ta uczestniczy w postępowaniach związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew, krzewów. Miasto corocznie partycypuje w kosztach zakupu nagród umożliwiających organizację konkursów: „ Przyroda - Twój Przyjaciel”, „ Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP”, „ Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”, „ Mój las”. Każdego roku Miasto Gostynin prowadzi „ Akcję Sprzątanie Świata” z udziałem młodzieży szkolnej. W 2012r akcja odbyła się w dniu 14 września. Miasto poniosło koszty odbioru odpadów oraz koszty zakupu worków i rękawic.Na prośbę Gminy Miasta Gostynina od 2010r do akcji włączyło się Nadleśnictwo Gostynin.

  Wdrażane są edukacyjne programy ekologiczne dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach oświatowych począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową i gimnazjum oraz dzieci i młodzież są włączane do działań o charakterze

  proekologicznym (organizowane są konkursy, rozszerzana jest wiedza o środowisku, jego ochronie, sposobach postępowania z odpadami). Przedszkolasą już merytorzcznie przygotowane, by nadać im profil ekologiczny.


8) w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina informowano o potencjalnych źródłach finansowania z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.Informacji udzielano również ustnie osobom zgłaszającym się do Urzędu Miasta.


Kontynuowano współpracę partnerską na różnych płaszczyznach z miastem partnerskim Langenfeld: wymiana szkolna uczniów szkół gimnazjalnych, wizyta partnerów ze stowarzyszenia.


9) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( wydawanie druków, pomoc w wypełnieniu, informacja dot. złożenia do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub złożenie wniosku. PO uzyskaniu orzeczenia – informacja o przysługujących świadczeniach, dofinansowaniu ze środków PEFRON, ulgach itp.)

b) w grudniu 2012r Stowarzyszenie YETI z siedzibą w Gostyninie zorganizowało na terenie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” i i w Zamku Gostynińskim zbiórkę publiczną na zakup windy dla niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie.

b) w realizowanych przez miasto inwestycjach zapewniony jest dostęp i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych


Formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:

1. Informacyjnej, poprzez:

a) wzajemne informowanie się o planach, kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

b) udostępnienie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta na przekazywanie informacji o planach i zamierzeniach organizacji pozarządowych,

organizowanych imprezach i podejmowanych działaniach, dokonaniach i osiągnięciach,

c) otwarty dostęp do tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina w celu publikacji informacji i ogłoszeń dotyczących bieżącej działalności organizacji pozarządowych,

 1. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Miasta

Gostynina, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.

2. Organizacyjnej, poprzez:

a) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta organizacjom pozarządowym na organizowanie przez nie spotkań okolicznościowych W 2012r organizacje skorzystały kilka razy z pomieszczeń Urzędu.

b) sprawowanie patronatu Burmistrza Miasta Gostynina nad imprezami sportowymi,konkursami, fundowanie nagród.

3. Szkoleniowej, poprzez:

a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń, konferencji.

W maju 2013r w Urzędzie Miasta Gostynina planowane jest zorganizowanie spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z doradcą Wojewody Mazowieckiego - Panem Andrzejem Rybus - Tołłoczko. Przedmiotem spotkania będzie m.in. instruktaż wypełniania wniosków i składania ofert konkursowych w ubieganiu się o dotację, możliwość pozyskania małych i dużych grantów, udział organizacji w konkursach ogłaszanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, rozliczanie dotacji.

b) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć,

Poprzednie spotkanie z doradcą Wojewody Mazowieckiego zostało zorganizowane w grudniu 2011r.

4. Finansowej, obejmującej w szczególności:

a) przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań,

b) zlecanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej,

c) powierzanie wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,

d)zlecanie realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanna Adamska
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-22 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-22 12:15:44
 • Liczba odsłon: 4907
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339608]

przewiń do góry