Gostynin, dnia 12.12.2019 r.


ZP. 271.2.18.2018

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843)   nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


  Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś”

 


realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.


  OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.


Warunki dodatkowe: 

1. Ceny podane w ofercie mają obejmować całkowite koszty związane z dostarczeniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy i realizuje ją w formie wymiany produktu wadliwego na nowy. 

3. Dostarczony przedmiot umowy nie może być wyprodukowany wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego


TERMIN REALIZACJI   ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:   do 10 stycznia 2020 r.


OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI   Z AMAWIAJĄCY   BĘDZIE SIĘ   KIEROWAŁ PRZY   WYBORZE    OFERTY


1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %.


TERMIN   MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  


Ofertę złożoną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zp@gostynin.pl , złożyć osobiście w siedzibie   Urzędu Miasta Gostynin, pokój 208, lub przesłać w kopercie opatrzonej   dopiskiem Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” na   adres Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, do dnia: 20 .12.2019 r. do godz. 10 00 .


  INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku pytań   dodatkowych informacji i wyjaśnień udzieli Pani Paulina Toruniewska lub Pani Paulina Adamowska   – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, tel. (24) 236 07 23.


  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1– Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 3– Wzór umowy


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-12 15:26:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-13 12:59:36
  • Liczba odsłon: 1554
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105592]

przewiń do góry