Gostynin, dnia 26.02.2018 r.

ZP.271.2.15.2018OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.15.2018    


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi


gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie.1.       Przedmiot zapytania ofertowego:  


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z zatokami postojowymi, modernizacją parkingu i kanalizacją deszczową.


Teren na którym zlokalizowana jest droga obejmuje działki nr ewid. 2611/3, 2561/1, 2612.

Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).


Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa.

Na przedmiotowym terenie częściowo obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego. Teren położony jest w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.

Dane wyjściowe do projektowania:  

- powierzchnia terenu objęta projektowaniem – około 1 400 m 2 ;  

- droga gminna klasy L;  

- kategoria ruchu – KR2.


  1) Do zakresu w/w przedmiotu zamówienia należy opracowanie dokumentacji projektowej przewidującej min. następujące rozwiązania techniczne:

  a)   frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie warstwy ścieralnej drogi, z krawężnikami    na         

ławach betonowych dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych w miejscach przejść dla pieszych;

    b) chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm;
    c)   zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 8 cm i płyt ażurowych;
    d)   frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie warstwy ścieralnej parkingu na działce 
         nr ewid. 2550;
   e)   w przypadku zgody właścicieli działki nr ewid. 2665 wykonanie zatoki postojowej (utwardzenie terenu) od strony           ul. Kościelnej.

Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.2.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia


Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (z   wersją elektroniczną) wraz ze stosowną ostateczną zgodą lub decyzją na prowadzenie robót budowlanych wydaną przez organ architektoniczno – budowlany – do dnia 31 października 2018 r.

   

3.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :


1)   posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;  

2)   posiadają wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa;

   

4.       Sposób obliczania ceny oferty:  

1)   Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego.

2)   Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

5.   Doświadczenie  

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.  

   

6.   Miejsce i termin złożenia oferty


Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 5 marca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa oraz dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.


7.    Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. dróg ( telefon: 24 236-07-46) .


8.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

  Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja

  Załącznik nr 4 – mapa

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-26 13:16:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-26 13:40:09
  • Liczba odsłon: 1950
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858144]

przewiń do góry