UWAGA

12.02.2018 r. - unieważnienie postepowaniaGostynin, dnia 12.02.2018 r


ZP.271.2.11.2018


U N I E W A Ż N I E N I E   P O S T Ę P O W A N I A


          Gmina Miasta Gostynina – jako Zamawiający – informuje, że z uwagi na ważny interes publiczny postępowanie na: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę komunalnego budynku socjalnego przy ul. 3-go Maja 30, zostaje unieważnione.


 
Gostynin, dnia 09.02.2018 r.


ZP.271.2.11.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.11.2018


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę komunalnego budynku socjalnego przy ul. 3-go Maja 30


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku socjalnego z minimum  9-cioma lokalami socjalnymi o średniej powierzchni użytkowej 45 m kw. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 3132, 3130/2, 3130/3 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie ważności pozwolenia na budowę.
Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.).
Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujących częściach:
1) część I przedmiotu zamówienia – dla zakresu etap I (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego) – w terminie 45 dni od zawarcia umowy;
2) część I przedmiotu zamówienia – dla zakresu etap II i III przedmiotu zamówienia (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego) zakończony przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (z wersją elektroniczną) wraz ze stosowną zgodą lub decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez organ architektoniczno-budowlany – w terminie do dnia 10 października 2018 r.; oraz dla etapu IV przedmiotu zamówienia (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z pełnieniem obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego – w okresie ważności uzyskanego pozwolenia na budowę.

3. Płatności
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch transzach:
1)  I transza – po zrealizowaniu etapu I, której kwota wynosi 6 % wynagrodzenia łącznego brutto;
2)  II transza – po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę (obejmująca również wynagrodzenie za pełnienie obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego).

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek w zakresie posiadania odpowiedniego wykształcenia, uprawnień budowlanych i przygotowania zawodowego do wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt sprawowania obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego w okresie ważności pozwolenia na budowę.
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 12:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego.

8. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Elżbieta Czech – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21 ).

9.  Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
                                                                                                                

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-09 12:33:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-12 13:55:12
  • Liczba odsłon: 1266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799749]

przewiń do góry