Gostynin, dnia 05.01.2022 r.

ZP.271.2.1.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.1.2022

           

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej w Gostyninie

 1. Przedmiot zapytania ofertowego: przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej.                                                                                                                                       

Zakres robót obejmuje między innymi :

 • montaż koolescencyjnego separatora węglowodorów z by-passem i osadnikiem o pojemności części osadczej 1000 l, maksymalnej przepustowość 1000 l/s, nominalnej przepustowość 100 l/s, z pokrywą i włazem zabezpieczonym przed kradzieżą. Separator mający za zadanie oczyszczenie wód deszczowych do poziomu zawartości zawiesiny ogólnej < 100 mg/l oraz węglowodorów ropopochodnych <15 mg/l. – 1 kpl.
 • przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 Φ 600 karbowanych łączonych kielichowo  z uszczelką profilowaną – dł około  20 m.
 • budowa odcinka kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 Φ 300 łączonych kielichowo  z uszczelką profilowaną – dł. około  4 m.
 • montaż studni z kręgów żelbetowych Φ 1200 mm – 1 kpl
 • przebudowa sieci wodociągowej w przypadku kolizji z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej,
 • przywrócenie terenu objętego robotami do stanu poprzedniego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2, załącznik nr 3 -  wzór umowy, oraz dokumentacja dołączona do zapytania ofertowego

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 16 tygodni od dnia podpisania umowy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

Sposób obliczania ceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena (C)waga kryterium 80 %;

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) – waga kryterium 20 %.

 

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach, przy założeniu, że 1 % = 1 pkt:

 1. Cena (C) – waga 80 %

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------ x 80

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) – waga kryterium 20 %

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 72
Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach. Zgodnie z poniższym schematem Wykonawca może zaproponować okres serwisu w jednym z czterech podanych wariantów.  

Zamawiający w kryterium deklarowany okres gwarancji i rękojmi przyzna punkty w następujący sposób:

za 36 miesięcy  gwarancji i rękojmi

0 punktów

za 48 miesięcy gwarancji i rękojmi

5 punktów

za 60 miesięcy gwarancji i rękojmi

12 punktów

za 72 miesiące gwarancji i rękojmi

20 punktów

 

Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

C + G = Op

C – liczba punktów otrzymana w kryterium cena (maks. 80 pkt)
G – liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji (maks. 20 pkt)
Op – ocena punktowa oferty wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót dla inwestycji o podobnym charakterze.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o średnicy minimum 600 mm z montażem separatora węglowodorów lub osadnika piasku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 20 stycznia  2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia PR  PZT  ST

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data dodania: 2022-01-05 13:52:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-05 13:52:09
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-05 13:21:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-05 13:52:09
 • Liczba odsłon: 1613
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560063]

przewiń do góry