Gostynin, dnia 27.01.2023 r.

ZP.271.2.2.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.2.2023

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych

przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji inwestycji pod ww. nazwą.

Zakres usług inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:

 • nadzoru technicznego i prawnego na budowie;
 • kontroli i weryfikacji dokumentacji oraz robót budowlanych;
 • kontroli rozliczeń budowy;
 • podejmowania działań ekonomiczno-organizacyjnych oraz decyzji technicznych, związanych z realizacją zamówienia;

Zakres zadań i prac objętych niniejszym zamówieniem zawarty jest w Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Opis inwestycji pn.  Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie dostępny jest pod linkiem:  

https://gostynin.logintrade.net/zapytania_email,104859,44f8dc7f43bc9191094ac42e738153e4.html

2.      Planowany termin realizacji:

Sprawowanie przez Wykonawcę czynności Inspektora Nadzoru rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i trwa do dnia upływu terminu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane dla zadania pn.: Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury. Planowany termin zakończenia robót 8 stycznia 2024, okres gwarancji jakości na wykonane roboty 72 miesiące.

3. Wymagania wobec inspektorów nadzoru:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia tj:

 1.  posiadanie  odpowiednich  kwalifikacji  i  uprawnień   budowlanych do  kierowania  robotami  budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych;
 2. wpis na listę członków Okręgowej Izby  Inżynierów  Budownictwa.

4.  Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług o tożsamym  charakterze.

Jednocześnie zastrzega sobie , iż przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy:

 1. dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień,
 2. poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie usług o podobnym charakterze.

5.  Płatność

W 12 miesięcznych transzach w wysokości 1/12 części całkowitej wartości za nadzór, ostatnia transza płatna po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

6.  Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

7.   Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 3 lutego 2023 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl.

8.  Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21/22).

9.  Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-27 12:40:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 12:45:16
 • Liczba odsłon: 1413
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812707]

przewiń do góry