Gostynin, dnia 27.02.2018 r.


ZP.271.2.18.2018

 


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.18.2018


            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


OPRACOWANIE   AUDYTU  BEZPIECZEŃSTWA   INFORMACJI  I AUDYTU  OCHRONY  DANYCH   OSOBOWYCH  W URZĘDZIE MIASTA   GOSTYNINA


1.  Przedmiot zapytania ofertowego:


Przedmiotem zamówienia jest 

1)    opracowanie Audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Gostynina zgodnego z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, obejmującego  audyt organizacyjny, audyt fizyczny i środowiskowy, audyt teleinformatyczny, oraz audyt socjotechniczny; 

2)   opracowanie Audytu ochrony danych osobowych;

3)   przeprowadzenie szkolenia poaudytowego dla pracowników UM;

4)   zapewnienie opieki doradczej po zakończeniu audytu.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

2.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia   18 maja 2018 r. 

 

3.  Sposób obliczania ceny oferty:


1)  Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

2)   Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


 4.   Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji audytów. Przed wyborem oferty Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.


5.   Miejsce i termin złożenia oferty:


Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia  7 marca 2018 r. do godz. 11:00w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


6.   Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:


Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Malwina Strońska-Jackowska tel. 24 236-07-26.


 7.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 


Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy + wykaz

Załącznik nr 3 – Wzór umowy


 


 


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-28 14:31:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-28 14:31:06
  • Liczba odsłon: 2094
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339979]

przewiń do góry