OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Ogłoszenie

 Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o.  

ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o.


 

1. Przedmiotem postępowania konkursowego  jest wybór Prezesa Zarządu.

2. Kandydaci  na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni  spełniać następujące wymagania:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie - preferowane ukończone studia w zakresie zarządzania lub techniczne;

 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

 3. korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

 5. niepodleganie określonym w przepisach prawa lub  umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;

 6. niekaralność.

3.  Zgłoszenia  kandydatów  powinny zawierać :

 1. CV zawierające klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ). „

 2. list motywacyjny;

 3. kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych  oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;

 4. kopie  świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w pkt. 2 ppkt. b;

 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach  handlowych lub Spółce;

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne.

5.  Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „ Konkurs na Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka  z  o.o.”

6.  Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 05 marca 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki, ul. Kolejowa 24,  09-500 Gostynin, lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki). Zgłoszenia  złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7.  Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

8.  Kandydatom,  na ich żądanie zostaną udostępnione do dnia upływu terminu składania zgłoszeń w siedzibie Zarządu Spółki lub Urzędzie Miasta Gostynina informacje o Spółce, w tym:

a) aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki;

b) sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r.;

c) umowę Spółki.

9.   Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym  listownie, telefonicznie  lub drogą elektroniczną.

10.  Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o.  może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne  bez  wyłonienia  kandydatów.

11.  O wyniku postępowania  kwalifikacyjnego  Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o.  powiadomi kandydatów na piśmie.

12. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

13.  W wyniku konkursu Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. wybierze kandydata na Prezesa Zarządu.

14. Regulamin  konkursu na Prezesa  Zarządu  dostępny jest w siedzibie Spółki, na stronie internetowej Spółki: www.mpec.wgostyninie.pl, oraz w Urzędzie Miasta Gostynina, w godzinach funkcjonowania Urzędu, pok. 307. 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-24 09:23:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Strońska-Jackowska Malwina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-28 10:58:05
 • Liczba odsłon: 6785
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650443]

przewiń do góry