Gostynin, dnia 23.01.2018 r.


ZP.271.2.5.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.5.2018


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


OPRACOWANIE  GMINNEGO  PROGRAMU  OPIEKI  NAD  ZABYTKAMI  MIASTA  GOSTYNINA  NA  LATA 2019-2022  WRAZ  Z  WERYFIKACJĄ  PROJEKTU  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami  zlokalizowanymi na terenie  miasta Gostynina na lata 2018-2021 wraz z kompletem dokumentów formalno-prawnych   ilustrujących przebieg procedury sporządzania i uchwalania Programu;
2) weryfikacja projektu Gminnej Ewidencji  Zabytków  opracowanej w formie cyfrowej;
3) przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu wraz z uzasadnieniem ;
4) prezentacja oraz omówienie przygotowanego projektu  Programu na komisjach Rady   Miejskiej,  a w razie potrzeby na sesji Rady Miejskiej;
5) wprowadzenie ewentualnych zmian i poprawek do projektu Programu;
6) uzyskanie pozytywnych opinii MWKZ dot. projektu Gminnej Ewidencji Zabytków oraz  Gminnego Programu opieki nad zabytkami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
Posiadają ukończone studia wyższe i tytuł co najmniej magistra na jednym z wymienionych kierunków: architektura , ochrona dóbr kultury , historia sztuki.

4. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze. Warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku :
• opracowania programu ochrony zabytków;
• opracowania dokumentacji budowlanej na rewitalizację obiektu zabytkowego;
• opracowanie koncepcji architektonicznej dla zabytkowej  zabudowy;
• opracowanie wytycznych konserwatorskich dla przebudowy, rozbudowy, odbudowy obiektów zabytkowych .
Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

5. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Elżbieta Czech – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21).

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-23 11:59:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 11:59:22
  • Liczba odsłon: 1965
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354377]

przewiń do góry