Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.


Pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy domowej
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w  związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-13 12:22:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Antosiak Julita
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-04 12:40:03
 • Liczba odsłon: 6765
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799465]

przewiń do góry