Status prawny

 

Spółka działa pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem Spółki jest Gmina Miasta Gostynina.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o.o. jest Spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000116071.

 Podstawą prawną działania Spółki jest:

- umowa Spółki,

- Uchwała Nr 193/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina

- ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.)

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. Nr z 2023. poz. 537 ze zm.)

- ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.)

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)

- kodeks cywilny

- regulaminy własne

- inne obowiązujące przepisy

 

Uchwała Nr 193/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina - POBIERZ PDF

Decyzja nr; WA.RZT.70.68.2023/6 z dnia 17.08.2023r. wydana przez Dyrektora RZGW Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, skracająca okres obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzająca nową taryfę (obowiązuje od 1.09.2023) - POBIERZ PDF

Decyzja Nr WA.RZT.70.201.2021/7 z dnia 15 września 2021 r.  zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina (obowiązująca od 1.10.2021r) - POBIERZ PDF

Postanowienie Nr WA.RZT.70.201.2021/8 z dnia 21 września 2021 r. - POBIERZ PDF

Decyzja Nr WAR.RET.070.1.322.3.2018  z dnia 25 lipca 2018 r. zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gostynina (obowiązująca do 30.09.2021r.) - POBIERZ PDF

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 września 2023 roku obowiązuje nowa  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawą prawną wprowadzenia taryfy jest decyzja nr; WA.RZT.70.68.2023/6 z dnia 17.08.2023r. wydana przez Dyrektora RZGW Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, publikowana w dniu 24.08.2023r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 3 lat począwszy od dnia 1.09.2023r. :

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen                    i stawek opłat netto od dnia    01.09.2023 do         31.08.2024

Wielkość cen                   i stawek opłat netto od dnia

01.09.2024  do

   31.08.2025

Wielkość cen                 i stawek opłat netto od dnia    01.09.2025 do       31.08.2026

1

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

4,74

4,83

4,98

Stawka opłaty abonamentowej 1m-c

3,77

4,02

4,17

2

Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

4,74

4,83

4,98

Stawka opłaty abonamentowej za 2m-ce

7,54

8,03

8,34

3

Grupa 3 – pozostali odbiorcy

Cena wody (zł/m3)

4,79

4,89

5,03

Stawka opłaty abonamentowej 1m-c

3,77

4,02

4,17

4

Grupa 4 – Gmina Miasta Gostynina woda na cele p.poż.

Cena wody (zł/m3)

4,79

4,89

5,03

Stawka opłaty abonamentowej za 3 m-ce

11,31

12,05

12,52

5

Grupa 5 –gospodarstwa domowe na terenie gminy, zasilani wodą zakupiona od WSZPZOZ w Gostyninie , rozliczani okresach jednomiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

6,04

6,21

6,33

Stawka opłaty abonamentowej 1m-c

3,77

4,02

4,17

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres 3 lat począwszy od dnia 1.09.2023r.:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia    01.09.2023 do          31.08.2024

Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia

01.09.2024  do

31.08.2025

Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia    01.09.2025 do       31.08.2026

1

Grupa 1– gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

6,25

6,47

6,76

Stawka opłaty abonamentowej 1m-c

3,30

3,52

3,66

2

Grupa 2- gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

6,25

6,47

6,76

Stawka opłaty abonamentowej za 2 m-ce

6,61

7,04

7,31

3

Grupa 3 – pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe, nie zaliczani do grupy 1 i 2.

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

6,25

6,47

6,76

Stawka opłaty abonamentowej

3,30

3,52

3,66

4

Grupa 4 -pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w grupie 3, odprowadzający ścieki komunalne i przemysłowe

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

6,25

6,47

6,76

Stawka opłaty abonamentowej

3,30

3,52

3,66

Do cen i stawek określonych w w/w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług .

 

       
       
       
     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-06 15:32:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Mikołajczyk Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-26 10:23:19
  • Liczba odsłon: 3924
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11556337]

przewiń do góry