Gostynin, dnia 16.04.2019 r.


ZP.271.2.5.2019


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.5.2019


            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


 

Dostawę kamery termowizyjnej oraz czterogazowego przenośnego miernika gazów1.       Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery termowizyjnej oraz przenośnego miernika gazów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik   nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.2.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia 21 dni od dnia podpisania umowy.


3.       Sposób obliczania ceny oferty:

1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt zakupu i dostawy sprzętu pod wskazany przez Zamawiającego adres.

2)   Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


4.   Miejsce i termin złożenia oferty :


Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godz. 10:30 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


5.   Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Hubert Wojciechowski – Wydział Spraw Obywatelskich   (telefon: 24 236-07-31) .

 

6.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -  Klauzula RODO
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-16 08:49:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-16 08:50:32
  • Liczba odsłon: 1788
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646429]

przewiń do góry