Gostynin, dnia 16.07.2020 r.


ZP.271.2.8.2020


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP.271.2.8.2020


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na postępowanie:


 
Remont nawierzchni jezdni i odcinka chodnika na drodze gminnej
ul. Dybanka


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni i odcinka chodnika na drodze gminnej ul. Dybanka w Gostyninie – opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania.
Zamawiający opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i przekaże Wykonawcy, który wykona oznakowanie, a po zakończonych robotach zdemontuje znaki.
Wszystkie znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą być zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) zapoznania się – przed złożeniem oferty – z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia tj.: do szczegółowej analizy opisu przedmiotu zamówienia; Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uzyskał informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
2) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, wymaganiami określonymi w zapytaniu, przepisami prawa budowlanego, umową, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi i innymi przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP, ppoż. oraz z należytą starannością.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego w tym m.in. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

4. Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.

5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu i uzyskać akceptację przed zastosowaniem materiałów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego).
3) Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

6. Płatności:
Płatność zostanie zrealizowana po odbiorze końcowym inwestycji.

7. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

8. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót budowlanych dla inwestycji o podobnym charakterze – tj. wykazania, że Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą remont nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 – do dnia 22 lipca 2020 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Do formularza ofertowego należy załączyć: kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy (opracowany metodą uproszczoną) musi zawierać pełen zakres robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, przy czym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, zawierający wskaźniki: stawka roboczogodzinowa [zł/r-g], koszty pośrednie [%], koszty zakupu materiałów i urządzeń wraz z montażem [%], zysk [%] oraz ceny poszczególnych materiałów budowlanych, ewentualne koszty obsługi inwentaryzacji geodezyjnej, koszty odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji; z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie (weryfikacji), nie będzie stanowił również określenia zakresu zamówienia do wykonania przez Wykonawcę. W świetle tego Zamawiający nie ma obowiązku analizy kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawców do ofert; kosztorys ofertowy będzie niezbędny do rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych, przerwania albo zaniechania realizacji zamówienia bądź części robót.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kosztorysu – o którym mowa powyżej – szczegółowego w wersji elektronicznej w formacie pdf.

10. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (tel. 24 236-07-46).

11. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-16 13:39:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-16 13:39:09
  • Liczba odsłon: 1259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10417251]

przewiń do góry