Uchwała Nr 381/LXXIII/2018

            Rady  Miejskiej w Gostyninie

            z dnia 21 marca 2018 r.

 

w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze

 

            Na podstawie art. 419 § 2 i  4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 130) na wniosek Burmistrza Miasta Gostynina Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§   1.

Dla wyboru Rady Miejskiej w Gostyninie dokonuje się podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze.

§   2.

Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do  uchwały.

 

§   3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

 

§  4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Miasta Gostynina.

 

§    5.  

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

§    6.

Traci moc uchwała Nr 137/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych oraz Uchwała Nr 245/L/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w uchwale Nr 137/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych.

 

§     7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

 

§     8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej

                        /-/ Andrzej Robacki

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych  organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska w Gostyninie dokonuje podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze uwzględniając liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 31 grudnia 2017 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Gostynina  wyniosła 17 966 osób.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w gminach do 20 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15. Przedstawiony projekt podziału gminy na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417-419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady wybrany będzie 1 radny.

Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów, zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Wynosi ona  1198.

W związku z tym, że w mieście Gostyninie nie ma wyodrębnionych jednostek pomocniczych przy podziale miasta na okręgi wyborcze brano pod uwagę ulice oraz liczbę mieszkańców. Wykaz ulic i ich liczbę mieszkańców stanowi załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały. Utworzono 15 okręgów wyborczych, w skład których wchodzą ulice sąsiadujące ze sobą. Podzielono ulicę Wojska Polskiego ze względu na jej dużą rozpiętość na terenie miasta. Podziału miasta na okręgi wyborcze dokonano z zachowaniem jednolitej normy przedstawicielstwa. Podział Miasta Gostynina na okręgi wyborcze z uwzględnieniem danych: nr okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców okręgu wyborczego, okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa oraz liczbę wybieranych radnych w okręgu przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uzasadnienia oraz mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do uzasadnienia.

W Uchwale dokonano zmiany w nazewnictwie ulic: ul. Leona Rewekanta  zastąpiono
ul. Karola Mikulskiego, ul. 18 Stycznia zastąpiono ul. 1 Grudnia 1939 r., zaś ul. Władysława Figielskiego zastąpiono ul. Ppłk. Zygmunta Kostkiewicza. Zmian w nazewnictwie ulic dokonano zgodnie z Zarządzeniami Zastępczymi Wojewody Mazowieckiego z dnia
13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic.

Przedkładany projekt podziału gminy na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów
do rady gminy konsultowany był z Krajowym Biurem Wyborczym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do uchwały Nr 381/LXXIII/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 21 marca 2018 r.

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

(ulice)

Liczba wybieranych radnych

1

Bierzewicka, Brzozowa, Ignacego Krasickiego, Łąkowa, Płocka, Przemysłowa, Sportowa, Ziejkowa, Zielona

1

2

Gen. Józefa Bema, Jana Pawła II, Aleja Księdza Jerzego Popiełuszki

1

3

Adama Mickiewicza, Gliniana, Juliusza Słowackiego, Krótka, Mazowiecka, Nowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Wiosenna

1

4

Andrzeja Czapskiego, Andrzeja Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Kolejowa, Kraśnica,
Ks. Józefa Gerwatowskiego

1

5

Floriańska, kard. Stefana Wyszyńskiego, Solidarności, Wacława Kujawy, Wojska Polskiego (do numeru 30)

1

6

Armii Krajowej, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Ozdowskiego, Langenfeld, Mikołaja Reja, Spółdzielcza, Zofii Nałkowskiej

1

7

Kościuszkowców, Kowalska, Krośniewicka, Karola Mikulskiego, Michała Jarmolińskiego, Morenowa, Ostatnia, Stanisława Biernackiego, Stanisława Makulińskiego, Stanisława Treli, Szkolna, Targowa, Zazamcze

1

8

Aleja Stanisława Mikołajczyka, Browarna, Dybanka, Górna, Kościelna, Kwiatowa, Parkowa, Rynek, Stodólna, Termalna, Zamkowa, Ziemowita, Żabia

1

9

3 Maja, Ogrodowa, Tadeusza Kościuszki

1

10

Legionów Polskich, Romana Dmowskiego,
Wojska Polskiego (od numeru 31)

1

11

Gościnna, Sąsiedzka, Wspólna, Zakładowa

1

12

Działkowa, Fryderyka Chopina, Kutnowska, Polna, Stanisława Moniuszki, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa

1

13

Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza, Jana Marcinkowskiego, Jasna, Kolonia, Mikołaja Kopernika, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sosnowa, Świerkowa, Zacisze

1

14

Akacjowa, Bolesława Prusa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Krzysztofa Szydłowieckiego, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Fabiszewskiego, Stefana Żeromskiego, Wesoła, Wierzbowa, Żytnia

1

15

1 Grudnia 1939 r., Eugeniusza Wilczkowskiego, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Mieczysława Święcickiego, Osada Drzewce, Piaskowa, Witolda Sadownika, Ppłk. Zygmunta Kostkiewicza, Zalesie

1

 

 

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do uchwały  Nr 381/LXXIII/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 21 marca 2018 r.

 

 

17966:15= 1197,73=1198

….....................................................

jednolita norma przedstawicielstwa

 

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

(ulice)

Liczba mieszkańców w okręgu wyborczym

Okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa

Liczba wybieranych radnych

1

Bierzewicka, Brzozowa, Ignacego Krasickiego, Łąkowa, Płocka, Przemysłowa, Sportowa, Ziejkowa, Zielona

1178

0,983

1

2

Gen. Józefa Bema, Jana Pawła II, Aleja Księdza Jerzego Popiełuszki

1434

1,197

1

3

Adama Mickiewicza, Gliniana, Juliusza Słowackiego, Krótka, Mazowiecka, Nowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Wiosenna

1055

0,881

1

4

Andrzeja Czapskiego, Andrzeja Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Kolejowa, Kraśnica,
Ks.  Józefa Gerwatowskiego

1365

1,139

1

5

Floriańska, kard. Stefana Wyszyńskiego, Solidarności, Wacława Kujawy, Wojska Polskiego (do numeru 30)

1276

1,065

1

6

Armii Krajowej, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Ozdowskiego, Langenfeld, Mikołaja Reja, Spółdzielcza, Zofii Nałkowskiej

1440

1,202

1

7

Kościuszkowców, Kowalska, Krośniewicka, Karola Mikulskiego, Michała Jarmolińskiego, Morenowa, Ostatnia, Stanisława Biernackiego, Stanisława Makulińskiego, Stanisława Treli, Szkolna,  Targowa, Zazamcze

1345

1,123

1

8

Aleja Stanisława Mikołajczyka, Browarna, Dybanka, Górna, Kościelna, Kwiatowa, Parkowa, Rynek, Stodólna, Termalna, Zamkowa, Ziemowita, Żabia

1064

0,888

1

9

3 Maja, Ogrodowa, Tadeusza Kościuszki

1125

0,939

1

10

Legionów Polskich, Romana Dmowskiego,
Wojska Polskiego (od numeru 31)

1356

1,132

1

11

Gościnna, Sąsiedzka, Wspólna, Zakładowa

1181

0,986

1

12

Działkowa, Fryderyka Chopina, Kutnowska, Polna, Stanisława Moniuszki, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa

1063

0,887

1

13

Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza, Jana Marcinkowskiego, Jasna, Kolonia, Mikołaja Kopernika, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sosnowa, Świerkowa, Zacisze

1028

0,858

1

14

Akacjowa, Bolesława Prusa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Krzysztofa Szydłowieckiego, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Fabiszewskiego, Stefana Żeromskiego, Wesoła, Wierzbowa, Żytnia

1040

0,868

1

15

1 Grudnia 1939 r., Eugeniusza Wilczkowskiego, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Mieczysława Święcickiego, Osada Drzewce, Piaskowa, Witolda Sadownika, Ppłk. Zygmunta Kostkiewicza, Zalesie

1016

0,848

1

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

do uchwały  Nr 381/LXXIII/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 21 marca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanna Adamska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 09:00:32
  • Liczba odsłon: 1727
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650144]

przewiń do góry