ZP.271.2.18.2022

                         Gostynin, dnia 8.07.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.18.2022

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiot  zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia terenu ogrodu działkowego od strony zachodniej dz. ewid. Nr 1155 na długości około 340 mb (w zależności od ceny za mb ogrodzenia).

Zakres wymiany obejmuje:                                                                                      

 1. likwidację ogrodzenia z siatki od strony zachodniej, cokół betonowy należy pozostawić a jedynie zdemontować siatkę i odciąć słupki stalowe (rury, kształtowniki) - elementy  ogrodzenia, siatkę i słupki przekazać zarządowi ogrodu,
 2. wykonanie nowego ogrodzenia z  siatki na słupkach stalowych wysokości 1,5 m ustawione wzdłuż istniejącego cokołu,
 3.  montaż krawężników najazdowych na ławie betonowej przed bramami wjazdowymi na długości 18 mb ( 3 bramy po 6m).

Zadanie jest finansowane przy udziale środków zewnętrznych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przy wyborze oferty Zamawiający oprócz ceny, oceni również funkcjonalność i trwałość oferowanego ogrodzenia, dlatego do oferty należy dołączyć zdjęcia oraz pełny opis urządzeń (np. karty katalogowe) i ich certyfikaty.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 września 2022 r.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

Posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) doświadczenia w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

Sposób obliczania ceny oferty:

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Płatności:

Po odbiorze końcowym inwestycji.

Wizja lokalna

Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną terenu robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zapytania ofertowego oraz wzór umowy.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 15 lipca  2022 r. do godz. 10.00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 1. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  (telefon: 24 236-07-21).

 1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

ZATWIERDZAM

Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina

Halina Fijałkowska

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO

                                   

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-08 13:30:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-08 13:42:17
 • Liczba odsłon: 1006
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105751]

przewiń do góry