Gostynin, 18.07.2017 r.

K.602.1.2017


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina


z a w i a d a m i a


o sporządzeniu projektu „Programu ochrony środowiska Gminy Miasta Gostynina do 2022 r. (aktualizacja)


O R A Z

K I E R U J E D O K O N S U L T A C J I S P O Ł E C Z N Y C H


Projekt dostępny jest w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w postaci papierowej w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22,
09-500 Gostynin, pok.
1 od godz. 800 do godz. 1500 od poniedziałku do piątku.


Jednocześnie informuję, że każdy ma prawo do składnia uwag i wniosków, dotyczących ww. projektu w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 262) na adres: um@gostynin.pl w terminie od 21 lipca 2017 r. do dnia 14 sierpnia 2017 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Gostynina.

Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina na stronie internetowej:
www.umgostynin.bip.org.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina oraz na słupach ogłoszeniowych.


Formularz składania wniosków stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia - formularz_uwag_pos.pdf


W myśl art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po terminie 14 sierpnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.
                                              Burmistrz Miasta Gostynina


                                                                            Paweł Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-21 08:25:03
  • Liczba odsłon: 3887
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650320]

przewiń do góry