U C H W A Ł A   Nr   103 / XV / 04

 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2004 roku

 

w sprawie:

                   uchwalenia budżetu Miasta na 2004 rok.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) i uchwały Nr 59/IX/03 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2003r. w sprawie procedury opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu Miasta Gostynina - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu Miasta na 2004 rok w wysokości     25.281.282,-zł

     zgodnie z załącznikiem  Nr 1.

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

    1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

        i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości           1.265.188,-zł

        zgodnie z załącznikiem  Nr 2.

    2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

        alkoholowych w wysokości                                                            175.000,-zł

        zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych

    Miastu ustala się na kwotę                                                                  41.015,-zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2004r. w wysokości          31.703.416,-zł

     zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

       1) Wydatki bieżące                                                                     19.838.616,-zł

           w tym na:

           a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    10.568.122,-zł

           b) dotacje dla zakładów budżetowych                                     1.055.200,-zł     

               zgodnie z załącznikiem Nr 6

         c) dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane

             z realizacją zadań Miasta, w tym instytucji kultury               857.750,-zł

             zgodnie z załącznikiem Nr 7

        d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

             rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami         1.193.632,-zł

             zgodnie z załącznikiem Nr 8

        e) wydatki na obsługę długu Miasta                                            345.021,-zł

 

     2) Wydatki majątkowe                                                               11.864.800,-zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

    1) wydatki na realizację zadań określonych w programie

        profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych             175.000,-zł

        zgodnie z załącznikiem  Nr 10.

 

§ 3

 

 

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości             6.422.134,-zł

    są:

    - kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie                 8.218.110,-zł

    - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie            172.599,-zł.

 

2. Różnicę pomiędzy kwotą deficytu budżetu Miasta a kwotą

    zaciągniętych kredytów w wysokości                                            1.968.575,-zł

    przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie                         1.968.575,-zł.

 

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta, o których mowa

    w ust.1 i ust. 2 zawiera załącznik  Nr 11.

 

§ 4

 

Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§ 5

 

Ustala się plany przychodów i wydatków:

    1) zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

   

§ 6

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 

§ 7

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości                                               72.548,-zł

 

§ 8

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

      1) zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu

        roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości           3.468.000,-zł

    2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem

         przeniesień wydatków między działami

    3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

        wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta

    4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych

        w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

 

§ 9

 

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę                                                                   11.412.000,-zł

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 11

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 

         

 

                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                 Andrzej Reder

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 11:59:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 11:59:41
  • Liczba odsłon: 6280
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10089094]

przewiń do góry