Gostynin, dnia 12.04.2022 r.

ZP.271.2.10.2022


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.10.2022

 

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie p.n.:

Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej kąpieliska miejskiego
nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie

Operacja pn.: „Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zamontowanie leżaków miejskich, koszy na odpady segregowane oraz tablicy informacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż niżej wymienionych urządzeń:
– zestaw 5 szt. leżaków zewnętrznych o konstrukcji stalowo-drewnianej,
– dwa potrójne zestawy na odpady segregowane,
– tablica informacyjna.

Proponowane urządzenia muszą spełniać parametry Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z załączonym opisem, zgłoszeniem przez Zamawiającego budowy obiektów małej architektury z 23 listopada 2021r., na działce 1152/5 w Gostyninie przy ul. Dybanka (przyjętym przez Starostwo Powiatowe w dniu 15.12.2021r., znak AB.6743.653.2021 nr 564/2021) i załączonym projektem zagospodarowania terenu działki 1152/5 – budowa obiektów małej architektury w postaci leżaków zewnętrznych.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty i zamontowane urządzenia: 24 miesiące od dnia odbioru robót.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
W terminie 3 miesięcy od podpisania umowy.

3. Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oraz zdjęcia proponowanych urządzeń.
Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

5. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21/22).

6. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-12 09:33:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-27 10:20:54
  • Liczba odsłon: 1506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858123]

przewiń do góry