Gostynin, dnia 19.03.2018 r.


ZP.271.2.24.2018
 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM  
NR ZP. 271.2.24.2018

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Opracowanie projektu budowlanego dla modernizacji drogi gminnej
w ul. Dybanka w Gostyninie

  
1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji drogi i budowy chodników wraz z odwodnieniem jezdni oraz oświetleniem drogowym drogi gminnej publicznej ul. Dybanka (od ul. Górnej do ul. Zazamcze) w Gostyninie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez organ architektoniczno-budowlany oraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie ważności pozwolenia na budowę.
Opracowana dokumentacja i uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę posłużą Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Teren obejmuje działki nr ewid. 1151, 1154/8, 1152/27, 1152/25, 1153, 1097/2, 1152/8, 1152/10, 1152/25, 985.
Orientacyjna długość modernizowanego odcinka drogi 0,6 km.
Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa.
Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 106/XIX/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. Rady Miejskiej w Gostyninie – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina – działki te oznaczone są w w/w planie jako 6KDL.
Kategoria drogi i klasa pozostaje bez zmian – ul. Dybanka to droga gminna publiczna kategorii L.
Do zakresu ww. przedmiotu zamówienia należy w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej między innymi:
1) wykonanie nawierzchni bitumicznej z krawężnikami na ławach betonowych dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych w miejscach przejść dla pieszych;
2) wykonanie chodników z kostki betonowej grubości 6 cm;
3) wykonanie odwodnienia – należy zaprojektować kanalizację deszczową jako podstawowy sposób odprowadzenia wody deszczowej;
4) oświetlenie uliczne
5) dostosowanie – regulacja istniejących studzienek uzbrojenia terenu do poziomu projektowanych nawierzchni;
6) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.
Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.
Dokumentacja musi być wykonana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącego wartościowego drzewostanu.
W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić wszystkie koszty łącznie z kosztami ewentualnej wycinki drzew zagrażające bezpieczeństwu ruchu lub kolidujące z przebudową drogi i wykonaniem nasadzeń zastępczych.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.    

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem tj. kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (z wersją elektroniczną) wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez organ architektoniczno-budowlany – w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.
Do przekazywanej dokumentacji należy dołączyć oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.  
Dokumentację należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w sztywnej oprawie np. w segregatorach, zapinanych teczkach   wraz z pozwoleniem na budowę  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;
2) posiadają wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.  

4. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt sprawowania obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego w okresie ważności pozwolenia na budowę.
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.    

5. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.
    
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego.    

7. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).      

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + załącznik graficzny
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancjaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-19 13:07:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 13:07:13
  • Liczba odsłon: 3331
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812548]

przewiń do góry