Gostynin, 20.11.2019 r.


 

ZP. 271.1.10.2019 


Zawiadomienie  o  unieważnieniu części  postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 


Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna


Część IX


Pomoce  do indywidualizacji nauczania - Logopedia  i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  -


Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin


           Zgodnie z art. 92 ust. 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) Gmina Miasta Gostynina zawiadamia o unieważnieniu części IX postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


         Część IX ww postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

U z a s a d n i e n i e

         Termin składania ofert upłynął w dniu 19 listopada 2019 r. o godzinie 10:00. W przedmiotowym postępowaniu na część IX wpłynęła jedna oferta złożona przez: Panią Jolantę Falana-Kozłowską, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Jolanta Falana-Kozłowska P.W.D. „APEX” z siedzibą w Strzałkowie, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko.

         Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt  1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Przepis  art. 93 ust. 2 stanowi, że jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

          Na część IX Pomoce  do indywidualizacji nauczania - Logopedia  i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  - Szkoła Podstawowa Nr 5 wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Jolantę Falana-Kozłowską, P.W.D. „APEX” z siedzibą w Strzałkowie. W ofercie ww Wykonawca nie wskazał proponowanego terminu dostaw pomocy dydaktycznych, będącego jednym z kryteriów  oceny ofert, co nie pozwoliło na dokonanie oceny oferty i ze względu na  niezgodność treści oferty z treścią SIWZ  skutkowało jej odrzuceniem.

          W świetle powyższego, z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część IX, postępowanie w tej części zostaje unieważnione.


 


 


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-20 14:22:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-20 14:22:45
  • Liczba odsłon: 1212
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339892]

przewiń do góry