Gostynin, dnia 19.06.2018 r.


 

ZP.271.2.37.2018

 


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP.271.2.37.2018            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej .1.       Przedmiot zapytania ofertowego:


Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie części pomieszczeń w Przedszkolu Nr 4 w Gostyninie przy ul. Armii Krajowej 7. 


Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, aktualną wiedzą techniczną, warunkami technicznymi, dokumentacją projektową – opracowaną przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie ul. Płocka 44a, oraz na podstawie Decyzji Starosty Gostynińskiego Nr 148/2018 z dnia 21.05.2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2   i 4 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

2.       Warunki realizacyjne szczegółowe:


Wykonawca robót zobowiązany jest w szczególności do:

1)    zapoznania się – przed złożeniem oferty – z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia tj.: do szczegółowej analizy dokumentacji i opisu przedmiotu zamówienia; Zamawiający sugeruje aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uzyskał informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

2)   dostarczenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w zapytaniu ofertowym,

3)   przestrzegania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

4)   właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót, wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów; 

5)   w ykonania przedmiotu zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);

6)   przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych elementów robót należy przygotować kompletną dokumentację podwykonawczą opatrzoną oświadczeniem kierownika robót z wymaganym elaboratem powykonawczym.


3.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :


1)       posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2)       dysponują osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami: 

a)   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b)   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c)    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

oraz posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.


Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów poświadczających posiadanie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień budowlanych i przygotowania zawodowego


4.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 22 sierpnia 2018 r.  


5.       Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.  


6.       Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:


1)   Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu i uzyskać akceptację przed zastosowaniem materiałów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

2)    Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego).

3)   Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.


  7.       Płatności:

Po odbiorze końcowym inwestycji.


8.       Sposób obliczania ceny oferty:

1)   Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  


2)   Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.


3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


  9.       Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót budowlanych dla inwestycji o podobnym charakterze. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.


10.   Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia.


Do formularza ofertowego należy załączyć: kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy (opracowany metodą uproszczoną) musi zawierać pełen zakres robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, przy czym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, zawierający wskaźniki: stawka roboczogodzinowa [zł/r-g], koszty pośrednie [%], koszty zakupu materiałów i urządzeń wraz z montażem [%], zysk [%] oraz ceny poszczególnych materiałów budowlanych, koszty obsługi inwentaryzacji geodezyjnej, koszty odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji; z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie (weryfikacji), nie będzie stanowił również określenia zakresu zamówienia do wykonania przez Wykonawcę. W świetle tego Zamawiający nie ma obowiązku analizy kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawców do ofert; kosztorys ofertowy będzie niezbędny do rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych, przerwania albo zaniechania realizacji zamówienia bądź części robót.


Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kosztorysu – o którym mowa powyżej – szczegółowego w wersji elektronicznej w formacie pdf.


Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego w tym m.in. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.


11.   Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21 ).


12.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa : projekt budowlany , specyfikacja  

Załącznik nr 4a – Przedmiar 

Załącznik nr 4b - Decyzja nr 1482018 z dnia 21.06.2018r.

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 


Szczegółowy opis oświetlenia i ogrzewania pobierz 1, pobierz 2 


 


 


                                                                                                               


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-19 15:03:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 10:33:48
  • Liczba odsłon: 1468
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354213]

przewiń do góry