UWAGA INFORMACJA

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.09.2019 r do godz. 9:30.

 ZP.271.2.11.2019


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP.271.2.3.2019


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na postępowanie:

 
Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN w Gostyninie


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia terenu ogrodu działkowego TULIPAN przy ul. Kowalskiej 14a w Gostyninie  dz. ewid. Nr 22/4  na długości około 100 mb.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności
1) likwidację ogrodzenia z siatki od strony ul. Kowalskiej z likwidacją elementów żelbetowych (elementy ogrodzenia, siatkę i słupki przekazać zarządowi ogrodu)
2) wykonanie nowego ogrodzenia z elementów panelowych ocynkowanych ogniowo gr. pręta pionowego 5 mm, oczko szer. 50 wys. 200 mm z zabetonowaniem punktowym słupków do głębokości 1,20 m poniżej posadowienia terenu z deską cokołową żelbetową prefabrykowaną. Panel prosty bez przetłoczeń wys. min. 1,20 m, mocowany do każdego ze słupków stalowych  obejmami ocynkowanymi na śruby zrywne ze stali kwasoodpornej uniemożliwiające dokonanie łatwego demontażu.  
Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną terenu robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zapytania ofertowego oraz wzór umowy.

Przy wyborze oferty Zamawiający oprócz ceny, może również oceniać funkcjonalność i trwałość oferowanych urządzeń, dlatego do oferty należy dołączyć zdjęcia oraz pełny opis urządzeń (np. karty katalogowe) i ich certyfikaty.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
Posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 25.10.2019 r.

4. Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.

5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu i uzyskać akceptację przed zastosowaniem materiałów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego).
3) Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

6. Płatności:
Po odbiorze końcowym inwestycji.

7. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

8. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót budowlanych dla inwestycji o podobnym charakterze. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 12 września 2019 r. do godz. 9:30 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236-07-37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

10. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21 ).

11.  Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-05 12:02:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-12 13:14:13
  • Liczba odsłon: 1993
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812962]

przewiń do góry