Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Siedziba:  ul. Parkowa 22
tel.  24-236-07-41, 24-236-07-42, 24-236-07-43, 24-236-07-44, 24-236-07-45, 24-236-07-47, 24-236-07-48

Naczelnik Wydziału -   inż. Izabela Chmiel vel Chmielecka

 Wydział wykonuje czynności w zakresie:

1)        Realizacja zadań wynikających m.in. z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych, i innych ustaw, a w szczególności związanych z:

a)  gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami, gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenia i w zarząd,

b)        ustalaniem wartości gruntów komunalnych oraz naliczanie opłat za korzystanie z nich,

c)        organizowaniem przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości komunalnych,

d)        przejmowaniem gruntów pod drogi,

e)        prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

f)         tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,

g)        prowadzeniem gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,

h)  realizowaniem zadań z zakresu wypłat dodatków mieszkaniowych  i dodatków  energetycznych,

i)         wykonywaniem egzekucji o opróżnianie lokali mieszkalnych, usuwaniem skutków samowoli w zasobach komunalnych,

j)         ustalaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz w związku z podziałem nieruchomości,

k)        ustalaniem opłat planistycznych,

l)         prowadzeniem spraw z zakresu geodezji i kartografii, m.in.: rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych nieruchomości.

m)     regulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

2)     Opracowywanie we współpracy z właściwymi spółkami skarbu gminy propozycji zmian stawek czynszu za najem lokali i opłat za wodę i ścieki i inne usługi komunalne.

3)    Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulic oraz urządzeń komunalnych, w szczególności poprzez współdziałanie z właściwymi spółkami skarbu gminy.

4)        Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki ściekowej.

5)        Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ochrony środowiska, a w tym w szczególności:

a)   ochrony wód,

b)   ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,

c)   ochrony gleby i wód podziemnych,

d)   zmniejszenia hałasu i wibracji,

e)   ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu.

6)        Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym:

a)        opracowywanie koncepcji nasadzeń i zakupów związanych z nasadzeniami,

b)        wykonywanie wszelkich zadań z zakresu pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie miasta,

7)    Realizowanie zadań wynikających z ustawy o odpadach.

a) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) prowadzenie bieżącej ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydawanie decyzji)

e) współpraca z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

f) weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach składanych przez podmioty odbierające odpady i podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

g) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

h) kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

i) wydawanie decyzji ustalającej obowiązek uiszczania opłat przez osoby, które nie są obowiązane do ponoszenia opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami, za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

8)   Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenach miejskich, w tym w obrębie pasów drogowych dróg gminnych.

9)        Likwidowanie dzikich wysypisk śmieci.

10)    Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i ochrony roślin oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

11)    Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki w lasach komunalnych i gospodarki rolnej.

12)    Sprawowanie i organizowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.

13)    Współpraca z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o..

14)    Koordynowanie działań gminy w zakresie określenia potrzeb mieszkaniowych ogółem i w ich strukturze oraz określenie możliwości i warunków ich zaspokojenia.

 

Przy załatwianiu spraw Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa używa symbolu "K".

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-16 13:30:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 11:21:31
  • Liczba odsłon: 10475
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354547]

przewiń do góry