Uwaga

05.06.2018 r. - odpowiedź na pytanie  - patrz dół stronyOgłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 561677-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.


 
Gmina Miasta Gostynina: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyninie na potrzeby punktu przedszkolnego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneOgłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ea293977-055e-441d-aa07-1a04255dec45
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcachGostynin, dnia 05.06.2018 r.


ZP. 271.1.12.2018


O D P O W I E D Ź     NA     P Y T A N I E


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyninie na potrzeby punktu przedszkolnego          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o podanie przekrojów kanałów wentylacyjnych z których trzeba wykonać wentylację mechaniczną w ramach zadania „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 5 (na parterze budynku) z funkcji oświatowej na lokale do prowadzenia wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego”. Brak jest informacji dot. wielkości ww. przekrojów w projekcie budowlanym załączonym do postępowania przetargowego.


Odpowiedź

Przekroje kanałów wentylacyjnych przedstawione zostały w załączniku graficznym Wentylacja - Rzut parteru .


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-22 10:15:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 08:21:07
  • Liczba odsłon: 2878
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11556612]

przewiń do góry