Miejskie Centrum Handlowe

 „ STARA BETONIARNIA” Sp z o.o.

  z siedzibą w Gostyninie poszukuje kandydata na stanowisko:

  SPRZĄTACZKA


 1. Miejsce pracy: ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin.

 2. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, zatrudnienie od 19 sierpnia 2019 r. na podstawie umowy o pracę.

 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy :

  Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie minimum podstawowe;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

  Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy;

 • skrupulatność, sumienność, silna motywacja do pracy;

 • wysoka kultura osobista, komunikatywność;

    Obowiązki : 
 • utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych pomieszczeń,

 • dbałość o powierzone narzędzia pracy i wyposażenie , materiały i środki czystości,

 • zgłaszanie koordynatorowi bieżących potrzeb oraz problemów związanych ze stanowiskiem pracy.

 4. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Życiorys (CV) należy składać osobiście w biurze MCH Stara Betoniarnia Sp z o.o. ul. Bierzewicka 32, 

09-500 Gostynin lub drogą elektroniczną na adres biuro@starabetoniarnia.pl w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 15 lipca 2019 r .


Osoby zainteresowane p rosimy o zawarcie w CV klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez MCH Stara Betoniarnia Sp z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji na stanowisko sprzątaczka (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU 
Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Sp. z o.o. w Gostyninie Rada Nadzorcza Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Sp. z o.o. w Gostyninie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Sp. z o.o. w Gostyninie ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin.

1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.

2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
 

a) wykształcenie wyższe; 
b) co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego lub w zarządzaniu działalnością gospodarczą; 
c) preferowane doświadczenie w zakresie komercjalizacji obiektów usługowo-handlowych; 
d) korzystanie z pełni praw publicznych; 
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 
f) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce; 
g) niekaralność; 

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :

a) CV zawierające klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami); 
b) list motywacyjny; 
c) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach; 
d) kopię świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 ppkt. b; 
e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce; 
f) oświadczenie o niekaralności. 

4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni kwalifikację, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:

a) wiedzę o zakresie działalności Spółki; 
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; 
d) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego; 
e) umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji 
i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną; 
f) koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki; 
g) znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją obiektów usługowo-handlowych. 

5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Członka Zarządu Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Sp. z o.o. w Gostyninie”.

6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 16 marca 2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

8. Rada Nadzorcza Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Sp. z o.o. 
w Gostyninie może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

9. Regulamin konkursu na Członka Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki www.starabetoniarnia.pl i Urzędu Miasta Gostynina.


Załącznik nr 1. REGULAMIN 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzybowska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-08 14:24:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzybowska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 14:24:39
 • Liczba odsłon: 2147
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10728625]

przewiń do góry