Gostynin, dnia 01.06.2022 r.

ZP.271.2.14.2022

             OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
   

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej  od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta

1.  Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy drogi gminnej  wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym i skrzyżowaniami (w tym drogą wojewódzką) w Gostyninie, przebudową odcinka drogi wojewódzkiej na odcinku włączenia planowanej drogi, przebudową odcinka sieci telekomunikacyjnej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 1, 2/2, 12, 23 w Gostyninie, 14/10, 174 w Budach Kozickich gm. Gostynin, 131 w Nagodowie gm. Gostynin.

Na w/w działkach zlokalizowana jest droga o nawierzchni gruntowej oraz uzbrojenie terenu. Działki nr ewid  23 oraz 174 stanowią istniejący pas drogi wojewódzkiej nr 265. Zlokalizowana jest droga o nawierzchni bitumicznej, pobocza utwardzone, chodniki z kostki betonowej, rowy oraz uzbrojenie terenu.

Klasa drogi – D. Kategoria ruchu KR2.

Do zakresu w/w przedmiotu zamówienia należy:

1) wykonanie projektu budowlanego dla budowy drogi wraz z oświetleniem;

2) wykonanie projektu budowlanego dla budowy skrzyżowania z drogą wojewódzką;

3) wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy odcinka sieci telekomunikacyjnej;

4) wykonanie badań gruntowych;

5) wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne;

6) wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu;

7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami;

8) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

9) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych (w okresie ważności uzyskanego pozwolenia na budowę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2023 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia  (uprawnienia konstrukcyjne w specjalności drogowej bez ograniczeń).

Sposób obliczania ceny oferty:

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki i ewentualne upusty.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  Doświadczenie 
  Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy dróg, polegające na opracowaniu ww dokumentacji dla budowy co najmniej 3 dróg.

Przed wyborem oferty Zamawiający może zażądać od Wykonawcy poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie opracowań o podobnym charakterze oraz dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 7 czerwca  2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).

 1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 5 – Wykaz usług
Załącznik nr 6 – Załącznik graficzny

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-06-01 12:38:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-01 12:46:26
 • Liczba odsłon: 1800
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407450]

przewiń do góry