Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1

telefon 24 236 07 31, 24 236 07 32,

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:30-15:30,
Wtorek 7:30-16:30,
Piątek 7.30-14.30

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców pobierz ,

2. Wypełniona pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców pobierz ,
3. Dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:
Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich

Opłaty:
Podania i decyzje nie podlegają opłacie skarbowej .

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gostyninie , za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji .

Inne wskazówki, uwagi:
Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający na obszarze gminy.

Wpisanie do rejestru wyborców część B

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkałym na obszarze gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców.

Do wniosku muszą być załączone:

- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

- pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm./

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hubert Wojciechowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 12:19:45
  • Liczba odsłon: 7709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560971]

przewiń do góry