Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 569328-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.


Gmina Miasta Gostynina: Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie
w ramach Programu „Maluch + 2018”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3614777a-9078-4a8d-810c-327bce4b6f6d


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-07 11:57:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-07 12:30:59
  • Liczba odsłon: 2220
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858025]

przewiń do góry