OŚWIATA

 

CZĘŚĆ OPISOWA PLANU BUDŻETU NA 2004 r. (do załącznika nr 5)

 

Obecnie w Gostyninie funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja oraz 3 przedszkola:

1)      Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3

2)      Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2

3)      Miejskie Przedszkole Nr 2, Miejskie Przedszkole Nr 4, Miejskie Przedszkole Nr 5.

 

Obsługę finansową tych placówek oświatowych prowadzi Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie. Opis planu budżetu obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

·        80101 - Szkoły podstawowe – 4 254 880 zł, w tym:

·        Szkoła Podstawowa Nr 1,

·        Szkoła Podstawowa Nr 3,

·        80104 – Przedszkola - 316 300 zł, w tym:

·        oddziały klas „0” w  Szkole Podstawowej Nr 1

·        oddziały klas „0” w  Szkole Podstawowej Nr 3

·        80110 – Gimnazja - 3 319 870 zł, w tym:

·        Gimnazjum Nr 1

·        Gimnazjum Nr 2

·        80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 107 500 zł

·        80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – 268 000 zł

·        80145 - Komisje egzaminacyjne – 1 800 zł

·        80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 41 000 zł

·        80195 - Pozostała działalność - 291 067 zł

 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

·        85401 - Świetlice szkolne  - 134 100 zł, w tym:

·        świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1

·        świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3

·        85495 – Pozostała działalność 561 400 zł, w tym:

·        stołówka w Szkole Podstawowej Nr 1

·        stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3

·        stołówka w Gimnazjum Nr 1

·        stołówka w Gimnazjum Nr 2

 

ZAKŁADY BUDŻETOWE

80104 – Przedszkola (dotacja – 865 200 zł) , w tym:

·        Przedszkole Nr 2

·        Przedszkole Nr 4

·        Przedszkole Nr 5


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE                                                  4.254.880,-zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 10.09.2003) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 1        842 uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 3        728 uczniów

                                    RAZEM         1 570 uczniów

 

Na podstawie danych demograficznych przyjmuje się, że liczba uczniów w szkołach podstawowych od 1 września 2004 r. wynosić będzie odpowiednio:

Szkoła Podstawowa Nr 1        800 uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 3        697 uczniów

                                    RAZEM         1 497 uczniów

 

Stąd średnioroczna liczba uczniów wynosić będzie odpowiednio:

Szkoła Podstawowa Nr 1        828 uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 3        718 uczniów

                                    RAZEM         1 546 uczniów

 

Odpowiednio liczba oddziałów wynosić będzie:

 

Stan obecny

Od 1.09.2004

Średnio rocznie

Szkoła Podstawowa Nr 1

31

30

30,67

Szkoła Podstawowa Nr 3

28

26

27,33

 

59

56

58,00

 

W roku szkolnym 2003/2004 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 97,34 etatach w tym:                        Szkoła Podstawowa Nr 1      - 52,06 etatu

Szkoła Podstawowa Nr 3  - 45,28 etatu

 

Kwota przeznaczona na wynagrodzenie (§ 4010) łącznie –             2 801 780 zł

                                                            w tym:  SP 1                1 443 870 zł

                                                                        SP 3                1 357 910 zł

Ogólna kwota przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowana w budżecie na 2004 r. to kwota 2 509 230,00 zł, w tym:                  

OGÓŁEM    SP1               SP3

1. Płaca zasadnicza  (97,34 etaty nauczycielskie)  1 868 400,00 zł 989 000,00    879 400,00

2. Dodatek stażowy (średnio 15,03 lat)      276 950,00 zł       134 710,00    142 240,00

3. Dodatki funkcyjny (2 dyrektorów, 4 zastępców dyrektora)      37 670,00 zł         17 400,00      20 270,00

4. Dodatki motywacyjne (1% wynagrodzeń zasadniczych)  18 680,00 zł 9 890,00        8 790,00

5. Dodatki za specjalizację (4 nauczycieli)       1 860,00 zł   360,00        1 500,00

6. Dodatki za wychowawstwo (średnio 58,00 oddziałów)      16 490,00 zł 8 720,00        7 770,00

7. Wynagrodzenie za godz ponadwymiar. (185 godz/tydz) 199 300,00 zł 92 560,00    106 740,00

8. Dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu (8 nauczyc.)          1 650,00 zł   170,00        1 480,00

9. Fundusz nagród (1% wynagrodzenia nauczycieli)     24 630,00 zł         12 830,00      11 800,00

10. Nagrody jubileuszowe (10 nauczycieli)     22 380,00 zł         16 580,00        5 800,00

                                ŁĄCZNIE                                           2 468 010,00 zł  1 282 220,00        1 185 790,00

 

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1     -  11 etatów

Szkoła Podstawowa Nr 3     -  11,5 etatu

Na wynagrodzenia tej grupy pracowników przewidziano w budżecie kwotę               333 770 zł

w tym:                                                                                     ŁĄCZNIE           SP Nr 1        SP  Nr 3

1  Płaca zasadnicza  (22,5 etatu pracowników aio)           224 120,00 zł  108 990,00      115 130,00

2  Dodatek stażowy (średnio 18,71 lat) 41 920,00 zł 19 490,00        22 430,00

3  Dodatki funkcyjny    5 050,00 zł      1 240,00          3 810,00

4  Premia (20% wynagrodzeń zasadniczych) 44 830,00 zł 21 800,00        23 030,00

5. Fundusz nagród (1% wynagrodzeń pracowników aio) 3 140,00 zł 1 500,00          1 640,00

6. Odprawy  5 830,00 zł      5 830,00      0,00

7. Nagrody jubileuszowe (7 pracowników) 8 880,00 zł 2 800,00          6 080,00

                               RAZEM    333 770,00zł   161 650,00      172 120,00

 

Paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - przewidziano kwotę                    230 700 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1                 - 114 800,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3                 - 115 900,00 zł

ŁĄCZNIE                                        - 230 700,00 zł

 

Pochodne od płac – tj. paragrafy (4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz 4120 – składki na Fundusz Pracy) zostały wyliczone na podstawie obowiązujących przepisów.

ŁĄCZNIE            SP Nr 1         SP Nr 3

Paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społ.     538 400,00 zł     275 600,00      262 800,00

Paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy             73 300,00 zł       37 500,00       35 800,00

 

Pozostałe wydatki kalkulowane są w dwojaki sposób. Część wydatków przewidywano na podstawie rzeczywistych wydatków tegorocznych. Do tej grupy należą wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody oraz na zakup usług pozostałych (kanalizacja i wywóz nieczystości). Pozostałe wydatki ustalone zostały proporcjonalnie do liczby uczniów w danej placówce.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 15 500 zł

                                                                             ŁĄCZNIE           SP nr 1         SP nr 3

·         Świadczenia rzeczowe bhp                 9 300,00 zł     4 980,00     4 320,00

·         Ekwiwalent za pranie odzieży            3 100,00 zł      1 660,00      1 440,00

·         Umundurowanie i ekwiwalenty          3 100,00 zł      1 660,00      1 440,00

                  RAZEM                              15 500,00 zł            8 300,00     7 200,00

 

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        47 100 zł

                                                         ŁĄCZNIE            SP Nr 1             SP Nr 3

 • Środki czystości     6 170 zł          3 300,00           2 870,00
 • Leki   1 550 zł             830,00             720,00
 • Prenumerata    3 100 zł           1660,00           1 440,00
 • Materiały biurowe     15 460 zł          8 280,00          7 180,00
 • Materiały na remonty       1 550 zł             830,00              720,00
 • Wyposażenie 9 270 zł          4 970,00           4 300,00
 • Inne 10 000 zł          5 000,00          5 000,00

              ŁĄCZNIE             47 100 zł        24 870,00         22 230,00

 

Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                               7 830 zł

                                                 ŁĄCZNIE           SP Nr 1                SP Nr 3

 • Zakup pomocy 3 100 zł          1 660,00           1 440,00
 • Zakup książek 4 730 zł          2 530,00            2 200,00

              ŁĄCZNIE             7 830 zł          4 190,00            3 640,00

 

Paragraf 4260 Zakup energii                                                                                   317 200 zł

                                                        ŁĄCZNIE              SP Nr 1             SP Nr 3

 • Energia elektryczna 46 500 zł        22 600,00          23 900,00
 • Woda 5 200 zł          2 900,00            2 300,00
 • Energia cieplna     265 500 zł        86 300,00         179 200,00

              ŁĄCZNIE             317 200 zł      111 800,00           205 400,00

 

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych                                                                    4 600 zł

                                                         ŁĄCZNIE             SP Nr 1              SP Nr 3

 • Drobne naprawy 4 600 zł          2 460,00            2 140,00

 

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                                                                     32 700 zł

                                                        ŁĄCZNIE             SP Nr 1                SP Nr 3

 • Kanalizacja  3 720 zł          2 490,00            1 230,00
 • Wywóz nieczystości  4 100 zł          1 680,00            2 420,00
 • Opłaty telefoniczne 15 440 zł          8 270,00            7 170,00
 • Opłaty pocztowe     1 000 zł             500,00               500,00
 • Opłaty bankowe     3 400 zł          1 700,00             1 700,00
 • Badania 3 090 zł          1 660,00            1 430,00
 • Szkolenia    1 550 zł             830,00               720,00
 • Abonament RTV 400 zł             200,00               200,00

              ŁĄCZNIE             32 700 zł        17 330,00          15 370,00

 

Paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe                                                                    2 600 zł

                                                         ŁĄCZNIE              SP Nr 1               SP Nr 3

 • Ryczałt 1 080 zł             540,00              540,00
 • Delegacje    1 520 zł             810,00              710,00

              ŁĄCZNIE             2 600 zł          1 350,00           1 250,00

 

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki                                                                           2 400 zł

                                                          ŁĄCZNIE            SP Nr 1             SP Nr 3

 • Ubezpieczenia sprzętu 2 400 zł           1 200,00          1 200,00

 

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         179 170 zł

Kwoty odpisu naliczone dla:

                                                 ŁĄCZNIE           SP Nr 1           SP Nr 3

 • Nauczyciele     160 000 zł          83 400,00         76 600,00
 • Pracownicy aio  15 870 zł           7 760,00          8 110,00
 • Emeryci byli prac aio    3 300 zł           1 650,00          1 650,00

             

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 12:05:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 12:25:10
 • Liczba odsłon: 6972
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560939]

przewiń do góry