Gostynin, dnia 28.02.2018 r.


ZP.271.2.19.2018

 


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.19.2018

           


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Prusa w Gostyninie

 


1.       Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji ul. Prusa ze skrzyżowaniami i zjazdami oraz budowa odcinka chodnika w ul. Kochanowskiego w Gostyninie.


Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 5547, 5533, 5628, 5541, 5528, 5530/2. Długość nawierzchni asfaltowej w przedmiotowej inwestycji wnosi ok. 4.200 m kw. Powierzchnia chodników (z kostki gr. 6 cm, oraz z kostki gr 8 cm na wjazdach) wynosi ok. 3.000 m kw.


Do zakresu w/w przedmiotu zamówienia należy opracowanie dokumentacji projektowej przewidującej min. następujące rozwiązania techniczne:


1)   remont nawierzchni - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

2)   remont chodników i zjazdów – demontaż płyt chodnikowych betonowych i nawierzchni betonowych oraz nawierzchni z kostki i wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej dostosowanych w miejscach przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych i zjazdów z kostki betonowej,

3) dostosowanie – regulacja w ramach remontu istniejących studzienek uzbrojenia terenu do poziomu projektowanych nawierzchni,

4)   remont krawężników - wymiana istniejących krawężników betonowych na nowe,

5)   odprowadzenie wód opadowych z powierzchni zjazdów i chodników oraz jezdni będzie odbywało się na warunkach dotychczasowych bez zmian do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz poprzez zastosowanie spadków poprzecznych na istniejące pobocza w granicach własności działki inwestora,

6)   zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,

7)   wykonanie fragmentu chodnika w ul. Kochanowskiego.


Modernizacja polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych w wyniku których nastąpi zmiana parametrów technicznych i użytkowych istniejącego obiektu – drogi w granicach istniejącego pasa drogowego.

Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.


2.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia


Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (z   wersją elektroniczną) wraz ze stosowną ostateczną zgodą lub decyzją na prowadzenie robót budowlanych wydaną przez organ architektoniczno – budowlany – do dnia 30 listopada 2018 r.


3.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1)   posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2)   posiadają wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa;


  4.       Sposób obliczania ceny oferty:

1)   Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego.

2)   Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.


3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


5.   Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.


6.       Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 7 marca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa oraz dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.


7.       Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

  Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. dróg ( telefon: 24 236-07-46) .


8.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


  Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja

  Załącznik nr 4 – Mapka

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-28 14:05:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 11:51:53
  • Liczba odsłon: 2730
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354747]

przewiń do góry