Gostynin, dnia 26.06.2018 r.


ZP.271.2.39.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.39.2018


   W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


DOSTAWĘ  RĘBAKA  SPALINOWEGO 

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest dostawa rębaka spalinowego – na podwoziu terenowym z taśmociągiem i obrotnicą, min. ośmionożowego o mocy silnika min. 16 KM – wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia.
Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane w ciągu ostatnich 6-miesięcy) oraz spełniać ogólnie przyjęte normy i certyfikaty. Powinno być objęte co najmniej 2-letnią gwarancją producenta. Wykonawca dostarczy urządzenie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Gostynina wraz z odpowiednimi dokumentami (w szczególności certyfikatami, dokumentem gwarancyjnym, specyfikacją urządzenia oraz instrukcją obsługi).

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 16 lipca 2018 r.

3. Sposób obliczania ceny oferty:

1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty związane z dostawą (w tym w szczególności z załadunkiem, transportem i wyładunkiem), koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia oraz ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 10:30 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

5. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Roman Pietrowicz – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (24) 236-07-48 (42).Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy + gwarancja
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-26 15:20:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 15:20:34
  • Liczba odsłon: 1171
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650302]

przewiń do góry