Gostynin, dnia 10.09.2019 r.


ZP.271.2.12.2019


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP.271.2.12.2019


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na postępowanie:
 

Remont pomieszczeń garażowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 21, obejmującego wykonanie tynków cementowo-wapiennych, malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, skucie nierówności betonu oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :
1) wykonanie tynków cementowo-wapiennych szarych, zacieranych na gładko na ścianach - pow. 198,90 m2;
2) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem – pow. 198,90 m2;
3) skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach – pow. 127,00 m2;
4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Na podsypce cementowo-piaskowej – pow. 127,00 m2.

Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną terenu robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zapytania ofertowego oraz wzór umowy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
Posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31.10.2019 r.

4. Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.

5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu i uzyskać akceptację przed zastosowaniem materiałów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego).
3) Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

6. Płatności:
Po odbiorze końcowym inwestycji.

7. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

8. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót budowlanych dla inwestycji o podobnym charakterze. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 13 września 2019 r. do godz. 12:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236-07-37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

10. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Hubert Wojciechowski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-31).

11.  Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-10 14:22:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-10 14:26:29
  • Liczba odsłon: 1635
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354826]

przewiń do góry