Uwaga

03.07.2018 r. -  odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ oraz wzoru umowy - patrz dół strony

28.06.2018 r. - odpowiedzi na pytania - patrz dół strony

27.06.2018 r. - odpowiedzi na pytania - patrz dół strony
26/06/2018  S120 - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 


Polska-Gostynin: Usługi związane z odpadami
2018/S 120-273830
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu na:


ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW  NIEBEZPIECZNYCH  O  KODZIE  16 81 01*  Z  NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ  PRZY  ULICY  ZIEJKOWEJ  W  GOSTYNINIE
 


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:273830-2018:TEXT:PL:HTML

ogłoszenie 2018/S 120-273830 (pdf) – pobierz  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik Nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 –  Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia: wersja w pdf .; wersja edytowalna , plik „espd-request.xml”
Załącznik Nr 4 –  Wzór umowy
Załącznik Nr 5 –  Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 –  Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik Nr 7 –  Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom
27.06.2018 r. - odpowiedzi na pytania

Gostynin, dnia 27.06.2018 r.


ZP. 271.1.18.2018


O D P O W I E D Z I    N A     P Y T A N I A


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  O  KODZIE 16 81 01*  Z  NIERUCHOMOŚCI   POŁOŻONEJ   PRZY  ULICY  ZIEJKOWEJ  W  GOSTYNINIE          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Pytanie

1. Z uwagi na  dużą szacunkową ilość odpadów określoną na 700 Mg, prosimy o możliwość przedłużenia wykonania zadania z 7 tygodni do 15 tygodni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenia wykonania zadania.


Pytanie

2. Prosimy o informację kto jest wytwórcą odpadów.

Odpowiedź

Właściciel nieruchomości


Pytanie

3. Czy wykonawca dopuści unieszkodliwienie części odpadów w ramach podwykonawstwa  do innej spalarni.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ pkt 12 ppkt. b i c.


Pytanie

4. Czy zlecający dopuszcza przekazanie odpadów do innego procesu, w przypadku  gdy odpad będzie wymagał  innego procesu  unieszkodliwienia niż D10.( np. rtęć, azbest,itp.)

Odpowiedź

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ pkt 8. Z uwagi na niewiadome pochodzenia odpadów, należy stosować się do zasad bezpieczeństwa życia, zdrowia ludzi i środowiska oraz zastosować się do zapisów ustawy o odpadach tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami. O wystąpieniu takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego.28.06.2018 r. - odpowiedzi na pytania


Gostynin, dnia 28.06.2018 r.


ZP. 271.1.18.2018O D P O W I E D Z I    N A     P Y T A N I A


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  O  KODZIE 16 81 01*  Z  NIERUCHOMOŚCI   POŁOŻONEJ   PRZY  ULICY  ZIEJKOWEJ  W  GOSTYNINIE          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie

1. Proszę o doprecyzowanie zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ  pkt 6 . Czy termin 7 tygodni realizacji zamówienia wliczony jest czas na utylizację, czy może termin ten odnosi się jedynie do wysprzątania terenu ?

Odpowiedź

Termin 7 tygodni odnosi się do całości realizacji zamówienia czyli uprzątnięcie terenu, transport i utylizacja odpadów.


Pytanie

2. W związku z tym, iż wytwórcą odpadów jest właściciel nieruchomości proszę o informację na kogo będzie wystawiana Karta Przekazania Odpadów.

Odpowiedź

Karta przekazania odpadów będzie wystawiana na wytwórcę odpadów czyli właściciela nieruchomości.
03.07.2018 r. -  odpowiedzi na pytania,

                           zmiana SIWZ  oraz wzoru umowy 
Gostynin, dnia 03.07.2018 r.

 

 

ZP. 271.1.18.2018

 

O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A

oraz zmiana  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH O KODZIE 16 81 01* Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY ZIEJKOWEJ W GOSTYNINIE

 

 

          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 3 pkt 1) lit. a oraz b, został spełniony przynajmniej przez jednego z Wykonawców składających ofertę wspólną?

 

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie

Proszę o udzielenie informacji  jaki dokument będzie  potwierdzeniem  unieszkodliwienia odpadów?

 

Odpowiedź

Protokół sporządzony i podpisany przez firmę unieszkodliwiającą odpady

 

Pytanie

Proszę o podanie nazwy właściciela nieruchomości.

 

Odpowiedź

Właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna. Dane będą udostępnione dopiero po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

 

Pytanie

Dotyczy pkt 7. Z racji że Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, proszę o informację czy działka jest ogrodzona i czy Gmina Gostynin zapewni całodobową  ochronę terenu wykonywania prac?

 

Odpowiedź

Teren działki jest ogrodzony. Zamawiający nie zapewnia ochrony terenu.

 

Pytanie

Dotyczy pkt 9 b). Jako że Wykonawca musi przekazać służbom ratunkowym harmonogram prosimy o udostępnienie adresów służb. Prosimy również o zmianę  terminu 2 dniowego na 3 dni  dostarczenia harmonogramu.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie

Dotyczy pkt 9 d) Proszę o wskazanie  rodzaju zaniechania jakiego może dopuścić się Wykonawca za które może ponieść straty materialne ? Czy Państwo posiadają badania gleby na której stoją odpady, jaki jest jej stan obecny? Czy jest zanieczyszczona odpadami które zalegają na nieruchomości przy ul. Ziejkowej 5, 279/5

 

Odpowiedź

Postępowanie nie dotyczy wskazanej w pytaniu działki.  Zamawiający nie posiada badań gleby,  na której znajdują się odpady.

 

Pytanie

Dotyczy pkt 9 e) Prosimy o dodanie słów , wedle możliwości” zabezpieczenia pozostałych odpadów nieujętych w zamówieniu, znajdujących się na działce 279/15

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie

Dotyczy pkt 9 h) Prosimy o doprecyzowanie  słów ,,pełnej dyspozycyjności’’ w zakresie wykonywania przedmiotu umowy. Czy przez okres 7 tygodni, 24 h  ma być oddelegowana osoba ? do jakich czynności przed kim.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje oddelegowania  pracownika na 24 godziny, a jedynie jego  dyspozycyjności w trakcie faktycznej realizacji umowy.

 

Pytanie

Dotyczy pkt 9 h) Prosimy o wydłużenie do 3 dni  poinformowania Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji usługi

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie

Dotyczy pkt 10 b) Prosimy o informację  czy oznaczenie pojemników  w sposób trwały i widoczny może być poprzez  naklejenie naklejek z nr i napisem Gostynin

 

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taką formę oznakowania.

 

Pytanie

Dotyczy pkt 10 e) Prosimy o doprecyzowanie czy pobrane próbki mają być przechowywane, jeśli tak przez jaki okres i kto ma przechowywać próbki.

 

Odpowiedź

Pobór próbek wymagany jest na potrzeby Wykonawcy, celem klasyfikacji odpadów i możliwości ich segregacji do przewiezienia i utylizacji.

 

Pytanie

Dotyczy pkt 10 h) Prosimy o informację  czy posiadają Państwo badania  gruntu działki nr 279/15 ?  Czy mogą Państwo zapewnić iż na obecnym terenie nie nastąpiły wycieki do gruntu. Prosimy o skreślenie pkt 10 h) z zał nr 1 SWIZ

 

Odpowiedź

Postępowanie nie dotyczy wskazanej w pytaniu działki. Zamawiający nie może zapewnić, że nie nastąpiły wycieki do gruntu.  Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie wskazanego punktu z SIWZ.

 

Pytanie

Dotyczy pkt 11 g) Czy właściciel nieruchomości będzie potwierdzał każdorazowo  Kartę Przekazania Odpadów  i będzie w pełni do dyspozycji.

Odpowiedź

Zamawiający na obecną chwilę posiada oświadczenie właściciela nieruchomości dot. udostępnienia terenu, jednak nie może zaręczyć o pełnej dyspozycyjności w trakcie realizacji umowy.

 

Pytanie

Czy transport będzie podlegał ADR?

 

Odpowiedź

Tak.

 

Pytanie

Dotyczy Umowy w paragrafie 1 pkt 3 ppkt 1)  Prosimy o wzór raportu każdorazowego  przystąpienia do usunięcia odpadów. Prosimy również o zmianę terminu z 3 dni na 14 dni dostarczenia dokumentacji o której mowa w ppkt 1

 

Odpowiedź

Raport opracowuje i sporządza Wykonawca. Zamawiający dokona zmiany terminu na 3 dni robocze.

 

Pytanie

Dotyczy Umowy w paragrafie 1 pkt 3 ppkt 3) Prosimy o wzór raportu końcowego

 

Odpowiedź

Raport opracowuje i sporządza Wykonawca.

 

Pytanie

Dotyczy Umowy w paragrafie 1 pkt 3 ppkt 4) Prosimy o wskazanie jakie Normy mają  być zastosowanie  w celu usunięcia bomby ekologicznej

 

Odpowiedź

Ewentualnie – każde normy, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują je dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie precyzuje jaki normy mają być zastosowane do usunięcia „bomby ekologicznej”, albowiem ewentualne „zastosowanie” właściwych choćby dla rodzaju odpadów czy sposobu postępowania z nimi norm spoczywa na wykonawcy będącym podmiotem profesjonalnym w w/w zakresie.

 

Pytanie  

Dotyczy Umowy w paragrafie 4 pkt 3) Prosimy o zmianę  wykonania w terminie 24 godziny na 3 dni robocze  od wezwania przez Zamawiającego  do złożenia pisemnych wyjaśnień  w zakresie nieprawidłowości  w realizacji przedmiotu umowy.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

Pytanie

Dotyczy Umowy w paragrafie 4 – Prosimy o dopisanie pkt  Zobowiązania Zamawiającego : Zamawiający jest odpowiedzialny za prawidłowo wypełniony dokument KPO, Zamawiający jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu w dni wolne od pracy.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie

 

Dotyczy Umowy w paragrafie 7 pkt 1 ppkt 1) Prosimy o wykreślenie  ppkt1)  z umowy lub obniżenia wysokości  kary z 0,5% do 0,05% .

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie

Dotyczy Umowy w paragrafie 7 pkt 1 ppkt 3) Prosimy o wykreślenie  ppkt3)  z umowy lub obniżenia wysokości  kary z 5000 zł na 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu dokumentacji

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

Pytanie

Prosimy o dopisanie w paragrafie 7 pkt 1 ppkt 4 a)Zamawiający zapłaci kary:- za opóźnienie w płatności faktury wraz z ustawowymi odsetkami, b) nieudostępnienie terenu na czas  w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-26 10:29:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 13:27:37
  • Liczba odsłon: 1987
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812452]

przewiń do góry