Wydział Spraw Obywatelskich 
siedziba: oficyna obok Ratusza Miejskiego, ul. Rynek 1
 tel. 24-236-07-31, 24-236-07-32,   fax 24-236-07-12

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich mgr inż. Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz


Zakres pracy Wydziału:

1)          Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, w tym:

a)         prowadzenie rejestru PESEL;

b)         prowadzenie rejestru mieszkańców;

c)         prowadzenie rejestru cudzoziemców.

2)         Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, w tym prowadzenie rejestru dowodów osobistych.

3)         Realizowanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Wyborczy, w tym prowadzenie rejestru wyborców.

4)         Współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

5)         Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

a)         organizowanie spraw związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych,

b)       współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień   w sprawach organizacyjnych i rzeczowych związanych z powszechnym obowiązkiem obronnym

c)         prowadzenie spraw obronnych

d)         uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

6)         Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym:

a)      analizowanie wniosków w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony;

b)     opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów;

7)        Prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz nadzorowanie jednostek organizacyjnych realizujących te zadania, w tym m. in.:

a)    opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

b)     opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;

c)     opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta, a także stosownych programów obronnych;

d)      opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne;

e)   realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania burmistrza miasta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

f)     opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta na czas wojny oraz projektu zarządzenia burmistrza miasta wprowadzającego ww. Regulamin w życie;

g)   opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;

h)      opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;

i)      prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej  w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

j)         opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;

k)     planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

8)         Realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy.

9)         Realizowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym:

a)         przyjmowanie i obsługa wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny,

b)         wydawanie Kart Dużej Rodziny.

10)     Realizowanie zadań związanych zadań związanych z konsultacjami społecznymi prowadzonymi na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta Gostynina.

11)     Nadzorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12)     Realizacja zadań związanych z Programem „Gostynińska Karta Seniora”.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hubert Wojciechowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 12:16:39
  • Liczba odsłon: 7035
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10089306]

przewiń do góry