Gostynin, dnia 11.09.2019 r.

ZP. 271.1.5.2019


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Centrum Zaopatrzenia Energetyki
ELTAST Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Toruńska 9

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
średnia skuteczność świetlna zastosowanych opraw –    30,00 pkt
podwyższenie poziomu parametrów oświetleniowych –    10,00 pkt
Łącznie –  100,00 pkt

          Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zastosował rozwiązania pozwalające zachować wymagany efekt ekologiczny i ekonomiczny przedsięwzięcia oraz wymaganą właściwą  moc systemu. Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem spełnienia określonych warunków oraz przy zachowaniu funkcjonalności. Oferta wybranego Wykonawcy spełnia powyższe wymagania.  Wyboru dokonano na podstawie kryteriów: „cena”, „średnia skuteczność świetlna zastosowanych opraw” oraz „podwyższenie poziomu parametrów oświetleniowych”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

          Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 87

Liczba punktów w kryterium
cena –    58,73 pkt
średnia skuteczność świetlna zastosowanych opraw –    30,00 pkt
podwyższenie poziomu parametrów oświetleniowych –    10,00 pkt
Łącznie –  98,73 pkt
         

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono jedną ofertę złożoną przez:


Pollight  Sp. z o.o.
00-580 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 11B lok. H2


          Powyższą ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Po przeprowadzeniu weryfikacji strumienia świetlnego i współczynnika mocy dostarczonej przez Wykonawcę reprezentatywnej oprawy LED ustalono, iż nie spełnia ona wymagań wskazanych w SIWZ. Uzyskane w pomiarach wartości współczynnika mocy są niższe, niż minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomiary wykazały także, że rzeczywista skuteczność świetlna badanej oprawy jest znacznie niższa od przedstawionej w tabeli dołączonej do oferty, czyli niezgodna z deklaracją producenta. Tabliczka znamionowa w postaci naklejki nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań  dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806). Niezgodności występują również w certyfikatach dla badanej oprawy, a zmierzona moc czynna oprawy nie pokrywa się z mocą wskazaną w certyfikatach.

         Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-11 15:09:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-11 15:09:21
  • Liczba odsłon: 1296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812955]

przewiń do góry