Deklaracja dostępności

Na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3gos.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007 – 09 - 01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 – 09 - 01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021 – 08 - 16

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak filmów z napisami dla osób głuchych,
 • brak możliwości zmiany orientacji wyświetlania treści strony,
 • brak przełącznika kontrastu,
 • strona wyświetlana tylko w języku polskim, brak możliwości zmiany języka,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

 

Powody wyłączenia:

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- w miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowanie plików w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

Jednocześnie czynimy starania, aby treści były zrozumiałe dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020 – 11 - 5

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Cezary Zalewski, sp3gos@onet.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0242360220.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony ==> Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte, ul. gen. J. Bema 23, 09-500 Gostynin zlokalizowana jest w 2 budynkach – przy ul. gen. J. Bema 23 i ul. Wojska Polskiego 23.

Do budynku przy ul. gen. J. Bema 23 prowadzą 3 wejścia, 1 wejście główne od ulicy, wejście od strony dziedzińca i wejście od strony boiska (przy Urzędzie Skarbowym).

Dla osób na wózkach dostępne jest główne wejście od ulicy, korytarz i pomieszczenia na parterze. Na piętro budynku prowadzi podjazd dla osób na wózkach, a następnie winda. J. Przy pozostałych wejściach potrzebna jest pomoc osoby trzeciej.

W szkole są dwie windy, które prowadzą na pierwsze piętra budynków. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na piętrze, do którego prowadzą windy. Przed budynkiem od strony ulicy (ulica gen. J. Bema) znajduje się parking dla pojazdów z wyznaczonym miejscem parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku szkoły znajduje się mała sala gimnastyczna, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach – wejście znajduje się od strony boiska i jest dostosowane poprzez odpowiedni podjazd oraz hala gimnastyczna, która nie jest dostosowana dla wózków osób niepełnosprawnych, jednakże dostępny jest schodołaz, który umożliwia dostanie się na teren hali sportowej. Wejście znajduje się od strony ulicy Płockiej na szczycie budynku i dwa Brak toalety dla osób niepełnosprawnych przy hali sportowej.

Do budynku przy ul. Wojska Polskiego 23 prowadzą 2 główne wejścia: jedno od strony ulicy Armii Krajowej po schodkach, drugie od ulicy Wojska Polskiego po schodkach. Przy szkole znajduję się hala sportowa, do której wejścia nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach. W budynkach toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach, brak jest również windy.

Przy budynku brak jest parkingu dla pojazdów.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach szkoły nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Dodatkowe informacje

Deklarujemy jednocześnie, że będziemy czynić starania, by strona internetowa szkoły spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. Do końca roku 2021 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bembenista Dobrosława
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-23 10:16:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Bembenista Dobrosława
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-16 17:12:19
 • Liczba odsłon: 719
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9512915]

przewiń do góry