Zobacz podgałęzie

                               Deklaracja dostępności

Na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.


         Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3gos.pl 

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007 – 09 - 01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024 – 03 - 06

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020 – 11 - 05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Cezary Zalewski, sp3gos@wp.pl.


Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0242360220.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony ==> Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte, ul. gen. J. Bema 23, 09-500 Gostynin.

Do budynku przy ul. gen. J. Bema 23 prowadzą 3 wejścia, 1 wejście główne od ulicy, wejście od strony dziedzińca i wejście od strony boiska (przy Urzędzie Skarbowym).                                  

Dla osób na wózkach dostępne jest główne wejście od ulicy, korytarz i pomieszczenia na parterze. Na piętro budynku prowadzi podjazd dla osób                                na wózkach, a następnie winda. Przy pozostałych wejściach potrzebna jest pomoc osoby trzeciej.

W szkole są dwie windy, które prowadzą na pierwsze piętra budynków.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na piętrze, do którego prowadzą windy. Przed budynkiem od strony ulicy (ulica gen. J. Bema)                               znajduje się parking dla pojazdów z wyznaczonym miejscem parkingowych dla osób niepełnosprawnych.                                       
Przy budynku szkoły znajduje się mała sala gimnastyczna, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach – wejście znajduje się od strony boiska   i jest dostosowane  poprzez odpowiedni podjazd oraz hala gimnastyczna, która także jest dostosowana dla wózków osób niepełnosprawnych oraz schodałaz, który umożliwia dostanie się na teren hali sportowej. Wejście znajduje się od strony ulicy Płockiej na szczycie budynku i dwa boczne wejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych przy hali sportowej.


Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach szkoły jest pętla indukcyjna.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dodatkowe informacje

brak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bembenista Dobrosława
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-23 10:16:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Bembenista Dobrosława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-06 12:53:34
  • Liczba odsłon: 1884
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562551]

przewiń do góry