Informacje do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

I. Wymagane dokumenty

 

Zgodnie z art.52 ust.2 i art.64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:

 1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000).

 2. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

 • określenie charakterystycznych parametrów inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Wniosek o ustalenie warunków  zabudowy/ustalenie lokalizacji celu publicznego - POBIERZ PDF

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - POBIERZ PDF

 

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r, z późn. zmianami) w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu (z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych), załączona do wniosku kopia mapy zasadniczej powinna umożliwić przeprowadzenie przez organ analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art.61 ust.1 w/w ustawy i powinna obejmować obszar w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.

 

II. Informacje dotyczące decyzji o warunkach zabudowy

 

Zgodnie z art.61 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między inwestorem a gestorem sieci;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (...),

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

Przepisów art.61 ust.1 pkt 1 nie stosuje się :

 • do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc,

 • do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie

 

Przepisów art.61 ust.1 pkt 1 i 2 nie stosuje się :

 • do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-09-09 14:32:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-28 08:27:19
 • Liczba odsłon: 7189
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646315]

przewiń do góry