P r o t o k ó ł

z przeprowadzonych konsultacji

dotyczących projektu Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.


Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 20 października 2011r do 04 listopada 2011r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem do zgłaszania opinii, uwag i propozycji zmian zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina ( www. gostynin. pl) oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. W ogłoszeniu wskazano formę, miejsce i termin zgłaszania opinii i uwag.

Konsultacje polegały na zapoznaniu się z projektem Programu i wypełnieniu stosownego formularza konsultacji. Formularz można było przesłać na adres Urzędu Miasta Gostynina, złożyć w Urzędzie osobiście lub przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: so @ gostynin. pl.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych był Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.


W wyznaczonym terminie konsultacji zgłoszono jedną propozycję - przez Stowarzyszenie Rodzinny Klub Abstynenta „ Przystań życia ”w Gostyninie, aby konkursy dla organizacji pozarządowych były rozpisywane do końca listopada i rozstrzygane do końca roku. Organizacje miałyby możliwość realizacji zadań konkursowych od początku nowego roku, a nie od marca, czy kwietnia, jak dotychczas.


Propozycja stanowiska Wydziału Spraw Obywatelskich w tej sprawie:

Przychylenie się do propozycji Stowarzyszenia Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” jest niewykonalne ze względu na ustawowy termin - do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programów - przewidziany do uchwalenia Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjmowany w Gminie Miasta Gostynina wraz z Gminnym Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Ponadto, zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), budżet gminy na kolejny rok budżetowy, zapewniający m.in. środki na realizację przedmiotowych programów, uchwala Rada Miejska w terminie do dnia 31 grudnia danego roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.W związku z powyższym konkursy nie mogą być ogłaszane i rozstrzygane jeszcze zanim w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zostaną zapewnione środki na ten cel. Dlatego również wniosek Stowarzyszenia Rodzinny Klub Abstynenta „ Przystań Życia” nie może zostać rozpatrzony pozytywnie


-1-

Protokół sporządziła:


Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich


Hanna AdamskaStanowisko Burmistrza Miasta Gostynina:

Po zapoznaniu się z propozycją Stowarzyszenia Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” do projektu Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, przychylam się do stanowiska Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina jak wyżej.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu w wersji poddanej konsultacji przekazano Radzie Miejskiej w Gostyninie.


Niniejszy protokół zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina, zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.


Burmistrz Miasta GostyninaWłodzimierz Śniecikowski


Gostynin, dnia 15 listopada 2011r


-2-

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wojciechowski Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-30 09:35:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-30 09:35:21
  • Liczba odsłon: 5731
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858060]

przewiń do góry