Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy zgodnie z art. 8 ust. 1, 1a i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) złożyć wniosek zawierający:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;

 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;

 3. określenie przedmiotu i obszaru działalności;

 4. określenie środków technicznych (wykaz) jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

 5. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

 6. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalność;

 7. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;

 8. zamierzony czas prowadzenia działalności.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).                             

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

 2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych;

 3. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

 4. kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów z aktualnymi badaniami technicznymi;

 5. udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy;

 6. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 107 zł z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2018 r., poz. 1044 ze zm.). Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
 
Wniosek do pobrania: wniosek
 
 
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Gostynina - pobierz

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Woźnicka Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-06 13:23:22
 • Liczba odsłon: 5773
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562465]

przewiń do góry