Gostynin, dnia 05.06.2017 r.


  ZP.271.2.34.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.34.2017


            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla dostosowania obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych


1.       Przedmiot zapytania ofertowego:


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla dostosowania budynku Miejskiego Centrum Kultury dla osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.  


2.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia


1)   złożenie wniosku   o stosowną zgodę lub decyzję organu architektoniczno – budowlanego na prowadzenie robót budowlanych wraz z kompletną dokumentacją objętą zamówieniem ( bez wersji elektronicznej) – 4 miesiące od podpisania umowy,

2)   przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem wraz z wersją elektroniczną – w ciągu 10 dni od wydania   stosownej zgodę lub decyzji przez organ architektoniczno – budowlanego na prowadzenie robót budowlanych.


3.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :


1)   posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2)   posiadają wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.


4.       Sposób obliczania ceny oferty:


1)   Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego. 

2)   Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)    Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


5.    Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług.  


6.    Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia   11 czerwca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów poświadczających posiadanie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.  


7.    Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:  

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( telefon: 24 236-07-21) .


8.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 -
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-05 09:07:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 09:24:59
  • Liczba odsłon: 1251
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10417225]

przewiń do góry