Uwaga

15.11.2018 r. - odpowiedź na pytania  - patrz dół stronyOgłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 645512-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.


Gmina Miasta Gostynina: Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika w Gostyninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=09052cb5-3898-4c16-8c25-3059d28db45f


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach

Gostynin, dnia 15.11.2018 r.


ZP. 271.1.26.2018


O D P O W I E D Ź     NA     P Y T A N I E


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika w Gostyninie


          W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 1

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji w/w zadania do dnia 30.05.2019 r?
Określony w SIWZ termin wykonania robót na dzień 27.12.2018 r przy terminie przetargu 22.11.2018 r nie jest możliwy do dotrzymania. Sprawy formalne związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (5 dni na złożenie dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 5 dni na podpisanie umowy), zatwierdzeniem podwykonawcy oraz sporządzeniem i zatwierdzeniem Projektu tymczasowej organizacji ruchu spowodują, że wprowadzenie na teren budowy nastąpi najwcześniej w połowie grudnia 2018 roku. Biorąc pod uwagę okres świąteczny,  na wykonanie robót pozostanie c.a. 5 – 7 dni. Wykonanie robót określonych w w/w postępowaniu przetargowym wymaga ok.  1 – 1,5 miesiąca pracy przy założeniu,  że wystąpią sprzyjające warunki atmosferyczne, nie powodujące przerw w pracy. Realizacja robót drogowych w okresie zimowym może okazać się niemożliwa ze względu na możliwość występowania opadów śniegu i temperatur ujemnych, co w tym okresie jest bardzo prawdopodobne. Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi układanie nawierzchni bitumicznej jest możliwe przy temp. otoczenia powyżej 5oC na podłoże o temp. również min. + 5oC.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji ww. zadania do dnia 30.05.2019 r. Środki finansowe na realizację zadania zarezerwowane są w budżecie Miasta na rok 2018. W roku 2019 modernizacja Kopernika nie będzie możliwa do zrealizowania z uwagi na inne zaplanowane wcześniej inwestycje.


Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że do wymiany jest tylko krawężnik przy jezdni po stronie lewej (od strony parkingu), natomiast krawężnik po stronie prawej, przy istniejącym chodniku pozostaje bez zmian.


Odpowiedź

Do wymiany jest krawężnik przy jezdni po stronie lewej (od strony parkingu) i po prawej stronie na końcowym odcinku jezdni (przy projektowanym chodniku).  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-07 14:26:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 08:15:35
  • Liczba odsłon: 2147
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579275]

przewiń do góry