Część opisowa do wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina

na 2004 rok

 

 

Planowane wydatki bieżące                         - 19.838.616,-zł  

Planowane wydatki inwestycyjne                 - 11.864.800,-zł 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ogółem planowane wydatki                        - 31.703.416,-zł

 

 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                        500,-zł

 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze                                                                                          500,-zł

 

Zaplanowania kwota przeznaczona jest na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, której dochody, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobranego na obszarze działania Izby.

 

 

Dział 020 – LEŚNICTWO                                                                                  3.000,-zł

 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna                                                                              3.000,-zł

 

Komunalny las miejski obejmuje powierzchnię 85,22 ha, w jego skład wchodzą: las między ul. Płocką a Bierzewicką, las przy ul. Czapskiego i las na Dybance. Na terenie lasów komunalnych dominują dwa gatunki: sosna, której udział powierz-chniowy wynosi 48,2% i olcha z udziałem powierzchniowym 33%. Drzewostany są przeważnie pochodzenia sztucznego, z nielicznymi fragmentami pochodzenia naturalnego z odrośli i samosiewu. Opracowany plan zagospodarowania lasu zatwierdzony przez Wojewodę obejmuje lata 2001-2010. W 2004r. przewidziano wycinkę drzew obumarłych i wiatrołomów. Pozyskane drewno zostanie przekazane podopiecznym MOPS.

 

 

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                      438.000,-zł

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne                                                                438.000,-zł

Wydatki bieżące wynoszą -                                                                                          218.000,-zł

przeznaczone są do realizacji zadań w zakresie:

-          47.000,-zł  - na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej (profilowanie nawierzchni żużlowych i gruntowych równiarką, naprawa ubytków, wałowanie nowo wysypanych nawierzchni żużlowych),

-          100.000,-zł - na remonty ulic,

-          34.000,-zł  - na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie nawierzchni jezdni i chodników, zwalczanie gołoledzi, wywóz śniegu i lodu),

-          28.000,-zł  - na oznakowanie pionowe i poziome (ustawianie znaków pionowych związanych ze zmianą organizacji ruchu; wymiana, naprawa i uzupełnienie uszkodzonego oznakowania pionowego; malowanie oznakowania poziomego i przejść dla pieszych o pow. 650m2),

-          6.000,-zł  - na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych polegające na prześwietlaniu drzew, przycinaniu gałęzi i wycinaniu drzew obumarłych,

-          3.000,-zł  - na zakup żużlu, piasku i materiałów niezbędnych do utrzymania dróg o nawierzchni nieutwardzonej,

 

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę -                                                        220.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

Dział 700 - GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                       6.715.100,-zł

 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                  135.000,-zł

 

Wydatki bieżące w kwocie                                                                                          135.000 ,-zł

obejmują:

-          15.000,-zł  – wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie podkładów geodezyjnych, map do celów projektowych, opracowań pod podziały nieruchomości, wycen nieruchomości), na ekspertyzy techniczne i inwentary-zacje obiektów przewidzianych do rozbiórki, na opracowania dokumentacji technicznej budynków, w których sprzedawane będą lokale na rzecz najemców,

-          6.000,-zł  – opłaty za publikację ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związane ze sprzedażą nieruchomości,

-          100.000,-zł – wydatki na opracowania urbanistyczne, plany i koncepcje zagospodarowania terenów komunalnych,

-          10.000,-zł  – opłaty sądowe i komornicze,

-            4.000,-zł  – na wypłatę odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku zgodnie z art. 18 ustawy z dn. 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym  zasobie gminy.

 

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                     862.500,-zł

 

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę                                                           862.500,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

Rozdział 70095 - Pozostała działalność                                                                  5.717.600,-zł

 

Plan wydatków bieżących wynosi                                                                                 14.800,-zł 

stanowi wzrost o 37,03% w stosunku do 2003r. i obejmuje:

-2.000,-zł - na zakup kwiatów i zniczy na „Święto Zmarłych” oraz        remont miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie miasta,

-5.000,-zł - na zakup oświetleń i ozdób świątecznych i noworocznych oraz  na wydatki związane z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego,

-1.800,-zł - na czynsz za lokal Policji Lokalnej,

-3.000,-zł – na odnowienie pomnika przy Placu Wolności (oczyszczenie piaskowca oraz oczyszczenie i malowanie płaskorzeźby),

-3.000,-zł – na pozostałe wydatki.

 

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę                                                        5.702.800,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

 

 

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                           3.296.530,-zł

 

Planowana kwota stanowi spadek o 4,86 % w stosunku do 2003r. i obejmuje:

 

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie                                                                      279.580,-zł

 

Wydatki dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

i będą pokrywane:

- z budżetu Urzędu Wojewódzkiego        - 108.932,-zł

- z budżetu miasta                        - 170.648,-zł.

 

Wydatki bieżące w kwocie -                                                                                        279.580-zł

stanowią spadek o 6,12% i obejmują:

-          187.500,-zł – na wynagrodzenia osobowe,

-            36.980,-zł – na wydatki pochodne od wynagrodzeń,

-            55.100,-zł – na wydatki rzeczowe, w tym:

 • 8.800,-zł – na zakup inwentarza biurowego (wyposażenie, maszyny),
 • 6.500,-zł – na materiały biurowe, druki, księgi ewidencyjne, obchody jubile-

                  uszowe, materiały dekoracyjne,

 • 3.000,-zł – olej opałowy,
 • 2.000,-zł – na środki czystości, materiały pracownicze, materiały

                        i narzędzia do napraw,

 • 1.000,-zł – na zakup ubioru reprezentacyjnego (togi) dla Kierownika

                        i Zastępcy USC,

 • 6.400,-zł – na energię elektryczną,
 • 5.700,-zł – na konserwację maszyn, urządzeń i systemu alarmowego,
 •    200,-zł – na badania profilaktyczne pracowników,
 • 9.000,-zł – na opłaty pocztowe i telefoniczne,
 • 4.700,-zł – na usługi informatyczne,
 • 2.000,-zł – na oprawy ksiąg, na szkolenia pracowników i inne usługi,
 •    200,-zł – na podróże służbowe pracowników,
 • 3.800,-zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • 1.800,-zł – na opłaty sądowe za ustanowienie kuratora dla osób nieznanych

                        z miejsca pobytu, na ubezpieczenia majątku.

 

Rozdział 75022 - Rada Miasta                                                                                   260.700,-zł

 

Wydatki bieżące stanowią spadek o 0,12% w stosunku do 2003r. i obejmują:

-230.000,-zł – na wypłatę diet dla radnych,

-    4.100,-zł – na materiały biurowe, inwentarz biurowy, środki czystości

                            i inne zakupy,

-   4.000,-zł – na zakupy związane z obsługą posiedzeń Rady, obchodem

                           świąt i organizacją spotkań,

-   2.200,-zł – olej opałowy,

-   3.500,-zł – na energię i wodę,

-   1.000,-złna konserwacje i naprawy maszyn,

-   5.200,-zł – na opłaty telefoniczne i pocztowe,

-   7.000,-zł – na publikację uchwał i ogłoszeń prasowych,

-   1.700,-zł – na wywóz nieczystości i inne usługi,

-   1.000,-zł – na podróże służbowe,

-   1.000,-zł – na ubezpieczenie majątku.

 

 

Rozdział 75023 - Urząd Miasta                                                                               2.741.250,-zł

Wydatki bieżące w kwocie -                                                                                     2.651.250,-zł

stanowią wzrost o 0,30% i obejmują:

1) 1.905.200,-zł – na wynagrodzenia osobowe,

2)    375.100,-zł – na wydatki pochodne od wynagrodzeń,

3)    370.950,-zł - na wydatki rzeczowe, w tym:

   a) 134.000,-zł - na materiały i wyposażenie, w tym;

·        10.000,-zł – inwentarz biurowy, 

·          2.000,-zł – maszyny i urządzenia,

·        11.500,-zł – programy komputerowe nowe (kadrowo-płacowy,

  ewidencja nieruchomości komunalnych),

·          6.000,-zł – materiały pracownicze,

·          2.000,-zł – materiały dekoracyjne,

·        12.000,-zł – materiały biurowe,

·          2.500,-zł – środki do utrzymania czystości w budynku Urzędu Miasta,

·          1.500,-zł – materiały i narzędzia do napraw,

·        12.000,-zł – prasa, M.P., Dz.U., Dz.Urz.,

·          2.000,-zł – książki-instrukcje, komentarze z przepisami prawnymi,

·          2.000,-zł – druki i formularze,

·          6.000,-zł – papier ksero i toner do kserokopiarek,

·          9.000,-zł – taśmy, kasety do maszyn i tonery drukarek, dyskietki,

·          2.000,-zł – papier firmowy i wizytówki,

·        32.000,-zł – olej opałowy,

·        10.000,-zł – paliwo do samochodu służbowego,

·          1.500,-zł – wyposażenie do samochodu służbowego,

·        10.000,-zł – wydatki związane z obsługą Burmistrza Miasta (organizacja

                          spotkań, ogłoszenia prasowe, wiązanki, puchary, nagrody

                          okolicznościowe),

    b)         300,-zł – wyposażenie apteczki,

    c)    22.200,-zł – na energię elektryczną , c.o., wodę i ścieki,

d) 4.000,-zł – na konserwację maszyn i urządzeń, gaśnic,

e)  5.200,-zł – na zakup usług medycznych (badania profilaktyczne

                            pracowników),

    f)   144.000,-zł – na zakup pozostałych usług, w tym:

·         32.000,-zł – opłaty pocztowe,

·         42.000,-zł – opłaty telefoniczne, telefony komórkowe,

·           2.500,-zł – wywóz nieczystości, usługi serwisowe kotłowni,

·           1.500,-zł – oprawy ksiąg,

·         10.000,-zł – usługi informatyczne,

·           2.000,-zł – koszty utrzymania samochodu służbowego,

·        12.000,-zł – kursy i szkolenia pracowników,

·          1.500,-zł – opłaty RTV i za skrytkę pocztową,

·          9.000,-zł – opłaty bankowe,

·          3.500,-zł – ogłoszenia w prasie regionalnej,

·        25.000,-zł – obsługa prawna,

·          3.000,-zł – inne usługi.

g)  2.000,-zł – na podróże służbowe pracowników,

h)  7.250,-zł – ubezpieczenia sprzętu komputerowego, budynków, samochodu

                            służbowego,

i)  52.000,-zł – na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę                                                             90.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność                                                                      15.000,-zł

Wydatki na pozostałą działalność administracji są planowane na koszty egzekucyjne (opłaty dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków
na podstawie tytułów wykonawczych).

 

 

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

                   KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA     3.250,-zł

 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

                              i ochrony prawa                                                                                3.250 -zł

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie  prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszt sporządzenia kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów).

 
 
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

                   PRZECIWPOŻAROWA                                                                   366.000,-zł

 

Planowana kwota stanowi wzrost o 21,61%  w stosunku do 2003r. i obejmuje wydatki na:

 

Rozdział 75405 -  Komendy powiatowe Policji                                                            40.000,-zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Rozdział 75411 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                          6.000,-zł

Zaplanowane środki przeznaczone są wydatki inwestycyjne (na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego) – zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

Rozdział 75412 -  Ochotnicze straże pożarne                                                              21.300,-zł

Zaplanowane środki stanowią wzrost o 9,79% w stosunku do roku poprzedniego

i przeznaczone są:

-            1.000,-zł – na nagrody za udział w turniejach wiedzy pożarniczej

  organizowanych w szkołach i w zawodach strażackich,

-            1.000,-zł – na zakup sprzętu pożarniczego,

-          10.200,-zł – na partycypację w wynagrodzeniu kapelmistrza,

-            3.500,-zł – na naprawę instrumentów muzycznych,

-            3.600,-zł – na opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodu OSP,

-            2.000,-zł – na inne wydatki.

 

Rozdział 75414 - Obrona cywilna                                                                                  1.450,-zł

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zaplanowano niższe o 57,98% w stosunku

do planowanych na 2003 rok i przeznaczone są na szkolenia obronne.

 

Rozdział 75416 - Straż Miejska                                                                                  297.250,-zł

Wydatki bieżące w kwocie                                                                                           257.250,-zł

zaplanowano wyższe o 8,45% w stosunku do roku 2003 i obejmują:

1) 175.900,-zł – na wynagrodzenia osobowe,

2)      34.700,-zł – na wydatki pochodne od wynagrodzeń,

3)   46.650,-zł - na wydatki rzeczowe, w tym:

    a)   26.000,-zł – na materiały i wyposażenie, w tym:

·          2.000,-zł – inwentarz biurowy (krzesła, szafa),

·          4.000,-zł – paliwo i wyposażenie samochodu służbowego,

·        15.200,-zł – umundurowanie,

·          2.200,-zł – materiały biurowe i pracownicze,

·          2.600,-zł – olej opałowy,

b)2.550,-zł – na energię elektryczną, wodę i ścieki,

c) 1.500,-zł – na konserwację maszyn i urządzeń,

d)   200,-zł – na badania profilaktyczne pracowników,

e) 9.200,-zł – na zakup pozostałych usług, w tym:

·        2.500,-zł – opłaty telefoniczne i pocztowe,

·           500,-zł – koszty eksploatacji samochodu służbowego,

·        1.000,-zł – usługi informatyczne,

·        5.000,-zł – szkolenia pracowników,

·           200,-zł – inne usługi,

f)  2.300,-zł – na ubezpieczenie samochodu,

g)4.900,-zł – na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę                                                            40.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH

                    I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ

                    ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                 160.000,-zł

 

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

                             budżetowych                                                                             160.000,-zł

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie 2003 roku i obejmują prowizję od  opłaty targowej.

 

 

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                      345.021,-zł

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek              345.021,-zł

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od pobranych kredytów na budowę ulic na osiedlu 18 Stycznia, na budowę krytej pływalni, na budowę kotłowni olejowych w Kruku i na termomodernizację budynków komunalnych.

 

 

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA                                                               72.548,-zł

 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe                                                                  72.548,-zł

Planuje się rezerwę na podstawie art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

 

 

 

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                                               13.800.117,-zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                          695.500,-zł

 

Plan wydatków ogółem wzrasta o 7,86% w stosunku do planu na 2003r.

i obejmuje:

- wydatki bieżące w kwocie -                                                                                  10.161.117,-zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie -                                                                           4.334.500,-zł

   zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

Wydatki oświaty stanowią 45,73% całości budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 7.252.420,-zł i stanowią 71,38% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 2.908.697,-zł i stanowią 28,62% całości budżetu oświaty (wg załącznika nr 5).

 

 

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA                                                               175.000,-zł

 

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                    175.000,-zł

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę wydatków na profilaktykę

uzależnień na terenie miasta Gostynina mającą na celu zmniejszenie zagrożeń,

które niosą uzależnienia, w tym:

-          36.000,-zł – na prowadzenie zajęć szkoleniowych i rekreacyjnych dla

                          dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych,

-         45.000,-zł – na kolonie i półkolonie terapeutyczne dla dzieci z różnych

                          środowisk,

-         16.000,-zł – na koszty pobytu dzieci z rodzin biednych i patologicznych

                          w przedszkolach,

-         13.000,-zł – na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych,

-         10.700,-zł – na dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar

                          Przemocy w Rodzinie, na koszty z tytułu obsługi Punktu,

-         11.900,-zł – na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych dla

                          młodzieży,

-           5.900,-zł – na działalność Rodzinnego Klubu Abstynenta (za pełnienie funkcji

                          gospodarza, na zakup sprzętu i literatury dla Klubu oraz

                          korzystanie z telefonu),

-         14.300,-zł – na koszty obsługi Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

                          Problemów Alkoholowych,

-           2.000,-zł – na bilety dla dzieci z rodzin patologicznych na widowiska

                          artystyczne,

-           8.800,-zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

                          Alkoholowych,

-           1.900,-zł – na wynagrodzenia biegłych za sporządzanie opinii z badania osób

                          uzależnionych,

-           1.500,-zł – na wydrukowanie plakatów i ulotek na temat zwalczania

                          uzależnień,

-           8.000,-zł – na zakupy związane z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów

                          alkoholowych.

 

 

 

 

 

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                            2.985.000,-zł

 

Planowana kwota stanowi spadek o 9,98% w stosunku do 2003r. i obejmuje

wydatki w zakresie opieki społecznej, w tym na:

- realizację zadań własnych  - 1.905.000,-zł,

- realizację zadań zleconych - 1.080.000,-zł.

 

Zaplanowane wydatki obejmują środki na opiekę społeczną realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta. Plan realizacji zadań zleconych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o projektowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

 

Rozdział 85213 -  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

                              pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                30.000,-zł

Wydatki zaplanowano niższe o 30,23% w stosunku do planowanych na 2003 rok.

 

Rozdział 85214 -  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

                              społeczne                                                                                       963.900,-zł

co stanowi spadek środków o 28,09% w stosunku do 2003r.

W związku z wejściem w życie ustawy o rencie socjalnej z dniem 1 października 2003r. ośrodki pomocy społecznej nie wypłacają rent socjalnych, zadanie to realizują obecnie zakłady ubezpieczeń społecznych. Zaplanowana na 2004r. kwota dotacji i wydatków na wypłatę świadczeń socjalnych nie obejmuje zatem wypłaty rent socjalnych (w budżecie na 2003r. planowano na ten cel kwotę 418.000 zł). 

 

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                1.000.000,-zł

tj. wzrost o 6,95% w stosunku do 2003r.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych na gminę nałożony jest obowiązek wypłat dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy i finansowane będzie w całości z budżetu gminy. Od roku 2004 zlikwidowana została dotacja na ten cel z budżetu państwa, która w latach ubiegłych stanowiła ok. 50% planowanych na ten cel wydatków.

 

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                             45.000,-zł

spadek o 11,77% w stosunku do 2003 roku.

 

Rozdział 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                            571.000,-zł

co stanowi wzrost o 4,29% w stosunku do 2003r.

 

Rozdział  85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               175.100,-zł

tj. wzrost o 8,09% w stosunku do planu na 2003r.

 

Rozdział  85295 – Pozostała działalność                                                                   200.000,-zł

tj. spadek o 15,37% w stosunku do planu na 2003r.

Planowana kwota obejmuje wydatki na dofinansowanie dożywiania uczniów.

 

Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej na 2004 rok zawiera załącznik nr 5.

 

 

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

                   ŚRODOWISKA                                                                            719.100,-zł

 

Wydatki bieżące wynoszą -                                                                                          655.100,-zł

i kształtują się następująco:

 

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta                                                                         80.000,-zł

(tj. spadek o 38,84% w stosunku do 2003r.)

1) 10.700,-zł – przeznacza się na utrzymania czystości na terenach  

                  komunalnych przy udziale pracowników z robót publicznych 

                  porządkujących miasto (kwoty wynikające z rozliczeń z Powia-

                   towym Urzędem Pracy), w tym:

-         omiatanie placów, ulic i chodników o powierzchni 15.605m2

codziennie,  4.236m2 jeden raz w tygodniu oraz 8.005m2

doraźnie jeden raz w miesiącu,

-         opróżnianie koszy ulicznych i parkowych w miarę potrzeb, nie

rzadziej jednak jak dwa razy w tygodniu,

-         w okresie zimowym usuwanie śniegu z chodników i alejek

parkowych oraz przygotowanie i gromadzenie piasku do posypywania chodników.

2)   48.000,-zł – planuje się na pokrycie kosztów odbioru segregowanych odpadów

                      komunalnych przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w

                      Kutnie,

3)      15.300,-zł – planuje się na utrzymanie czystości wzdłuż ciągów komunikacyj-

                          nych na terenie miasta, podkrzesywanie drzew (zakup narzędzi,

                          części zamiennych i paliwa do kosy spalinowej, worków do koszy

                          ulicznych), na naprawę i malowanie uszkodzonych ławek

                          parkowych,

4)       3.000,-zł – przeznacza się na wydatki związane ze składowaniem odpadów

                         komunalnych na wysypisku przy ul. Kowalskiej,

5)       3.000,-zł – planuje się na wywóz nieczystości z terenów komunalnych.

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście                                                          14.600,-zł

tj. spadek o 48,96% w stosunku do 2003 roku.

1)      1.600,-zł – przeznacza się na zakup nasion trawy, nawozu mineralnego oraz

                        środków ochrony roślin dla potrzeb utrzymania terenów zielonych,

2) 13.000,-zł – przeznacza się na utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych

                        (parków i zieleńców), strzyżenie trawy w/g potrzeb oraz uzupełnienie 

                        trawników, nasadzenia kwiatów, krzewów, drzewek w/g potrzeb,

                        pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych, przy udziale

pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy). Ogólna powierzchnia terenów zielonych do utrzymania wynosi 41.668m2.

 

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                      435.000,-zł

tj. o 3,34% wydatków mniej niż w 2003r.

Wydatki bieżące w kwocie -                                                                                        397.000,-zł

obejmują:

-         350.000,-zł - przeznacza się na zakup energii elektrycznej.

Na terenie miasta zainstalowanych jest  1.226 punktów świetlnych o łącznej mocy około 177,47 kW. Wyposażone są one w nowoczesne wysokowydajne oprawy oświetleniowe i źródła światła o dużej skuteczności świetlnej. W ubiegłych latach  miasto otrzymywało od Wojewody zwrot poniesionych wydatków na sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których nie jest zarządcą. Zwrot wydatków następował proporcjonalnie do zainstalowanej mocy urządzeń oświetleniowych i ilości zamontowanych punktów świetlnych. Od 2004r. gmina będzie ponosiła w całości wszystkie koszty związane z zakupem energii na oświetlenie dróg.

-          47.000,-zł - przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego.

Koszt konserwacji jednego punktu świetlnego wynosi 3,16 zł + 7% VAT miesięcznie. Kwota ta jest corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę                                                             38.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność                                                                     189.500,-zł

Środki na realizację zadań bieżących wynoszą -                                                        163.500,-zł

stanowią wzrost o 14,26% w stosunku do 2003r. i są przeznaczone na:

-   45.000,-zł – na opłaty za zużycie wody ze zdrojów ulicznych i podwórzowych.

                        Na terenie miasta jest 25 zdrojów ulicznych na sieci wodociągowej

                         miejskiej.

-   14.000,-zł – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, oczyszczanie

                        studzienek rewizyjnych i konserwację wylotów, wykonywanie analiz

                        ścieków, utrzymanie w pełnej sprawności istniejących urządzeń

                        oczyszczających,

-     3.000,-zł – na konserwację rzeki Skrwy na długości ok. 2.250 mb,

-     3.000,-zł – na konserwację rowów odpływowych i piaskowników,

-     3.200,-zł – na dopłatę do bieżącego utrzymania szaletu miejskiego,

-         1.500,-zł – na bieżące utrzymanie i konserwację 2 studni awaryjnych,

-         1.000,-zł na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,

-     5.000,-zł – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację

                        i badania zwierząt bezpańskich,

-         8.500,-zł – na analizę wód odprowadzanych do rzeki i na opłaty ekologiczne za

                        odprowadzanie wód deszczowych do rzek, na opłaty za emisję

                        zanieczyszczeń z kotłowni olejowej i samochodów  służbowych, na

                        miesięczne opłaty za sumy opadu atmosferycznego,

-    3.000,-zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki,

-  53.800,-zł – na koszty zatrudnienia dwóch pracowników fizycznych wykonujących

prace porządkowe na terenie miasta  (sprzątanie terenów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej), w tym:

                        - 40.900,-zł – na wynagrodzenia i wydatki osobowe,

                        -   7.400,-zł – na wydatki pochodne od wynagrodzeń,

-   1.500,-zł – na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

                                              Socjalnych,

                        -   4.000,-zł – na zakup ubrań roboczych i narzędzi.

-  22.500,-zł – na dopłatę w spółce prawa handlowego.

 

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę                                                             26.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

                   NARODOWEGO                                                                      1.136.250,-zł

 

Zaplanowana w tym dziale kwota jest mniejsza o 11,78% w stosunku do planu na 2003r. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie zadań placówek upowszechniających kulturę oraz na wydatki związane z promocją miasta.

 

Rozdział 92109 - Dom Kultury                                                                                   507.750,-zł

Plan wydatków zwiększa się o 8,03% w stosunku do roku 2003 i obejmuje:

- dotację na bieżące wydatki dla Domu Kultury w kwocie -                                       453.750,-zł

   (wzrosła o 8,82% w stosunku do roku 2003 – wynosiła 417.000,-zł),

- dotację na zorganizowanie imprez miejskich związanych z promocją miasta

   w kwocie -                                                                                                                   54.000,-zł

   (wzrost o 1,88% w stosunku do 2003 roku).

 

Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                                       350.000,-zł

tj. wzrost o 7,96% w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki bieżące w kwocie -                                                                                        350.000,-zł

Obejmują dotację dla Miejskiej Biblioteki wraz z filią na realizację zadań kulturalno-oświatowych.

Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiej Biblioteki na 2003 rok zawiera załącznik nr 7.

 

Rozdział 92195 - Pozostała działalność                                                                     278.500,-zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie                                                                          78.500,-zł

przeznaczone zostaną na wydatki związane z promocją miasta (spadek o 16,31%

w stosunku do 2003 roku), w tym:

-         17.500,-zł – na zakup materiałów do celów promocyjnych, na wydatki

  związane z organizacją imprez i świąt okolicznościowych,

-         12.000,-zł – na ogłoszenia i informacje prasowe i telewizyjne promujące

  miasto i imprezy, na aktualizację stron internetowych promujących

  miasto,

-         21.500,-zł – na wydatki dotyczące kontaktów partnerskich z miastem

  Langenfeld, na tłumaczenia korespondencji,

-         12.500,-zł – na wydatki związane z przynależnością do organizacji,

-         15.000,-zł – zakup materiałów i usług w zakresie kultury.

 

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę                                                           200.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                              792.500,-zł

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej                                                           655.000,-zł

 

- dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                   190.000,-zł

  OSiR działa w formie zakładu budżetowego, realizuje zadania popularyzacji walorów rekreacji ruchowej, organizowania zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie pokoi gościnnych, z których dochód przeznaczony jest na działalność sportowo-rekreacyjną

- wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni i pokrycie kosztów obsługi

   ratowniczej - Bratoszewo                                                                                        240.000,-zł.

Szczegółową informację o działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji zawiera załącznik nr 13.

 

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę                                                           225.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność                                                                    137.500,-zł

Wydatki bieżące w kwocie                                                                                             17.500,-zł

obejmują:

-         7.500,-zł – zakup materiałów związanych z organizacją turniejów i zawodów

                  sportowych,

-   10.000,-zł – wydatki na zorganizowanie Skate-Parku.