Gostynin, dnia 02.11.2022 r.

ZP.271.2.28.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.28.2022

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie p.n.:

Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3
im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”

Zadanie będzie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – na podstawie następujących przepisów:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
2) uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007),
3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. z 2019 r. poz. 267 ze zm.).

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i wyposażenia – z wniesieniem – w celu doposażenia stołówki/kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie.
Miejscem dostawy – z wniesieniem – jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie (09-500) przy ul. Gen. Józefa Bema 23.
Proponowane urządzenia i wyposażenie musi spełniać parametry Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

1) CZĘŚĆ 1 – Urządzenia (sprzęt AGD)
2) CZĘŚĆ 2 – Wyposażenie

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w zakresie całości przedmiotu dostawy lub w częściach.
 
Zamawiający informuje, że podane w ww. pozycjach parametry dot. m.in. szerokości/wielkości urządzeń (sprzętu AGD) zostały określone z uwagi na konieczność ich umieszczenia/zamontowania w istniejącej zabudowie stołówki/kuchni. W odniesieniu do pozostałego wyposażenia/urządzeń określone parametry minimalne podano z uwagi na ich ergonomię odpowiednią do pracy w istniejącej stołówki/kuchni.
 
Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego wyposażenie, jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz:
1) posiadać deklarację CE;
2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;
4) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Wyposażenie, które nie stanowi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, musi spełniać powyższe wymagania z wyłączeniem obowiązku posiadania deklaracji CE.

2. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
3. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy/podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

4. Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oraz zdjęcia proponowanych produktów.
Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 9 listopada 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

6. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielą: Pani Paulina Toruniewska lub Pani Paulina Magierska – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (telefon: 24 236-07-23).

7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania lub w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy + zestawienie cen jednostkowych załączniki 1 i 2
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-02 10:08:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-02 10:36:30
  • Liczba odsłon: 1251
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650376]

przewiń do góry