KLUCZ PUBLICZNY op ublikowany na  miniPortalu   - pobierz  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): /e6328ehrcx/skrytka  
07/11/2018    S214    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gostynin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 214-490035

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy


Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasta Gostynina    611015431
Rynek 26    Gostynin    09-500     Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Dębowska
Tel.: +48 242360737
E-mail: i.debowska@gostynin.pl
Faks: +48 242360712
Kod NUTS: PL923
 

Adresy internetowe: Główny adres: www.gostynin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.umgostynin.bip.org.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Miasta Gostynina, miejskich jednostek organizacyjnych i spółki miejskiej na rok 2019

Numer referencyjny: ZP. 271.1.25.2018

II.1.2) Główny kod CPV    09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia     Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej dla oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego w Gostyninie, oraz jednostek podległych i spółki miejskiej, która odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz.220, ze zm.), zwanej dalej „Prawem energetycznym”, wydanych na jej podstawie obowiązujących rozporządzeń oraz przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986), i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017, poz. 93, ze zm.), zgodnie z zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami Umowy dostawy, warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz ewentualnymi wyjaśnieniami udzielanymi przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL923

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gostynin


  II.2.4) Opis zamówienia:   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej dla oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego w Gostyninie, oraz jednostek podległych i spółki miejskiej, która odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz.220, ze zm.), zwanej dalej „Prawem energetycznym”, wydanych na jej podstawie obowiązujących rozporządzeń oraz przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986), i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017, poz. 93, ze zm.), zgodnie z zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami Umowy dostawy, warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz ewentualnymi wyjaśnieniami udzielanymi przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego.

Szczegółową ilość dostaw wskazuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego


Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017, poz. 220 ze zm.);

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1-2 ustawy,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

Polisa zawarta na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:    Zamawiający przeprowadził postępowanie na dostawę energii w trybie przetargu nieograniczonego, jednakże z powodu braku środków finansowych zostało ono unieważnione. Z uwagi na okres obowiązywania aktualnej umowy na dostawę energii , który upływa z ostatnim dniem bieżącego roku i oczywistą konieczność zapewnienia ciągłości w dostawach energii dla potrzeb Miasta, postępowanie musi zostać skrócone do minimalnego okresu, aby rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę przed 1.1.2019 roku.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 21/11/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:


Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 21/11/2018

Czas lokalny: 10:15

Miejsce: Urząd Miasta Gostynina – ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:


1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE, 

2) dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN; 

3) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mc-y przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mc-y przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) fakultatywnie - odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego pozyskania ww. odpisów z rejestrów publicznych). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 2,3,4 Rozp. Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w całości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 29 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

W sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia):— Małgorzata Sandecka – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa +48 242360742.

W zakresie SIWZ: — Robert Gontarek – Wydział Zamówień Publicznych +48 242360737.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza    ul. Postępu 17a    Warszawa    02-676    Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.


4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a   Warszawa   02-676    Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:    05/11/2018


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (punktów poboru energii elektrycznej PPE);
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia - zal_3_siwz_edyt_jedz_zp_25_2018.pdf   espd-request.zip
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ;
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotów należących do tej samej grupy    kapitałowej;
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów ;
Załącznik nr 7 –  Wzór umowy Gmina Miasta Gostynina (GMG);
                          Załącznik nr 1 do Umowy GMG – Wykaz punktów;
                          Załącznik nr 2 do Umowy GMG – Pełnomocnictwo .
                          Załącznik nr 3 do Umowy GMG – Informacja o płatnikach faktur;
Załącznik nr 8 – Wzór umowy Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” (MCH);
                           Załącznik nr 1 do Umowy MCH – Wykaz punktów;
                          Załącznik nr 2 do Umowy MCH – Pełnomocnictwo;
                          Załącznik nr 3 do Umowy MCH – Informacja o płatniku faktur;
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-07 13:52:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-08 13:55:21
  • Liczba odsłon: 2239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858226]

przewiń do góry