Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie: https://mbpgostynin.naszabiblioteka.com/

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. nie wszystkie zamieszczone na stronie filmy posiadają napisy dla osób głuchych i niedosłyszących - napisy są sukcesywnie uzupełniane w miarę możliwości biblioteki;

 2. nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy, nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny - opisy są sukcesywnie uzupełniane w miarę możliwości biblioteki;

 3. wśród opublikowanych dokumentów istnieją pliki PDF, które nie zawierają warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane w miarę możliwości biblioteki;

 4. część plików nie jest dostępna cyfrowo;

 5. wśród publikowanych dokumentów znajdują się pliki, które nie zawierają warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane w miarę możliwości biblioteki;

Powody wyłączenia:

1. strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2. zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3. biblioteka nie posiada działu promocji, nie posiada informatyka;

4. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona internetowa posiada od roku 2021 możliwość zmiany kontrastu oraz zmiany wielkości czcionek.

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości biblioteki w nieprzekraczalnym terminie uzyskania przez podmiot środków na realizację zadania stworzenia strony internetowej zgodnej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w roku budżetowym 2022.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-26.

Aktualizacja oświadczenia dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Brak jest skrótów klawiszowych umożliwiających nawigację bez potrzeby używania narzędzi wskazujących, np. myszki.

W przypadku braku skrótów klawiszowych umożliwiających nawigację bez potrzeby używania narzędzi wskazujących, np. myszki - wyłączenie to zostanie poddane systematycznemu usunięciu w miarę możliwości biblioteki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Ligocka, e-mail: mbpgostynin@interia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 24 235 24 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wnioski

Zgodnie z obowiązujacymi pzrepisami osoby ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostepnosci cyfrowej.

Wniosek powinien zawierać:

1. Dane kontaktowe wnioskodawcy

2. Wskazanie bariery utrudniającej dostępność

3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą

4. Wskazanie preferowanego sposobu dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800676676

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Budynek przy ul. 18 Stycznia 2

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie – Wypożyczalnia dla dorosłych, Biblioteka dla dzieci i młodzieży, pokój dyrektora, pokój kadrowo – księgowy znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku i nie są dostępne dla osób na wózkach. Do pomieszczeń tych prowadzą schody bez podjazdów i bez windy. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie budynek dzieli wspólnie z Kinem Siemowit oraz Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie. Biblioteka użytkuje budynek na podstawie odpłatnej umowy najmu z MCK.

 

 1. Do budynku prowadzi główne i boczne wejście od strony ul. 18 Stycznia.

 2. Wejście główne i boczne ma progi oraz schody. Parter budynku należący do MCK w Gostyninie został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Znajduje się tam podnośnik oraz podjazd.

 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 6. W budynku brak jest windy.

 7. Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Biblioteka dla dzieci i młodzieży znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Dostęp do nich jest możliwy tylko poprzez klatkę schodową ze schodami bez podjazdów i windy. Pomieszczenie Dyrektora, pomieszczenie księgowo-kadrowe znajduje się na najwyższej kondygnacji budynku. Dostęp tylko poprzez klatkę schodową ze schodami bez podjazdów i bez windy.

 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, przy Sali Widowiskowej Kina Siemowit.

 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 10. W Wypożyczalni dla dorosłych brak możliwości samodzielnego wyszukiwania księgozbioru przez czytelnika ze względu na zbyt małą powierzchnię użytkową pomieszczenia.

 11. W Bibliotece dla dzieci i młodzieży istnieje możliwość samodzielnego wyszukiwania księgozbioru przez czytelnika, jednak ze względu na brak windy i zbyt małą powierzchnię użytkową brak możliwości samodzielnego wyszukiwania księgozbioru przez osoby na wózkach.

 12. W bibliotece brak działu gromadzenia-opracowania księgozbioru, brak działu promocji biblioteki.

 13. W budynku brak oznaczeń brajla.

 14. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

2. Budynek: Filia nr 1, ul. Płocka 2a jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze jednego pomieszczenia.

 1. Do budynku prowadzi jeden wjazd od ul. Płockiej 2a.

 2. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu przy osiedlu Bema.

 3. Wejście główne nie ma schodów ani progów. Brak jest podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 6. Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.

 7. Osoby na wózkach mogą samodzielnie poruszać się po pierwszym pomieszczeniu biblioteki. Ze względu na zbyt małą powierzchnię użytkową oraz brak spełnionych warunków architektonicznych i technicznych brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach po drugim pomieszczeniu biblioteki.

 8. Biblioteka znajduje się na parterze.

 9. W budynku brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością, jak również brak jest toalety dla osób pełnosprawnych.

 10. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 12. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 13. Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Wszystkie biblioteki posiadają ofertę audiobooków oraz konsorcjum Legimi , Empik Go (darmowe kody dostępu do audiobooków, ebooków).

 

https://www.integracja.org/wlacznik/

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Mielniczuk
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-19 18:00:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Mielniczuk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-25 15:36:21
 • Liczba odsłon: 2760
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339504]

przewiń do góry