Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Głosowanie
 

Uchwała Nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 . Załącznik nr 1 załącznik nr 2.     
Głosowanie

Uchwała Nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035. Załącznik Nr 1,   załącznik nr 2.
Głosowanie 

Uchwała Nr 46/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Franciszka i Heleny Pawlak z dnia 28 grudnia 2018 r.  Głosowanie

Uchwała Nr 47/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2019. Głosowanie

Głosowanie 

Uchwała Nr 50/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Głosowanie

Uchwała Nr 51/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Załącznik nr 1 , Załącznik 1 cz. II, Załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 52/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
Głosowanie

Uchwała Nr 53/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. Załącznik Nr 1, 2.
  Załącznik 3, 4, 5.
Głosowanie


Uchwał Nr 54/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035. Załącznik nr 1 , załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 55/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
Głosowanie

Uchwała Nr 56/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Regulamin
Głosowanie

Uchwała Nr 57/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Radnego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Głosowanie 

Uchwała Nr 58/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Radnego w skład Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Głosowanie

Uchwała Nr 59/VIII/2019   Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gostynin. Głosowanie  

Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin. Głosowanie

Uchwała Nr 62/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Głosowanie

Uchwała Nr 63/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2019. Głosowanie

Uchwała Nr 64/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z  dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. Załącznik 1, 2 . Załącznik 3, 4.
Głosowanie 

Uchwała Nr 66/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035. Załącznik 1 Załącznik 2 .
Głosowanie

Uchwała Nr 67/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 68/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina". Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 69/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 70/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2019 rok.  Załącznik graficzny.
Głosowanie

Uchwała Nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2019. Głosowanie

Uchwała Nr 72/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 74/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. Załącznik 1,2.    Załącznik 3, 4, 5, 6, 7.
Głosowanie 

Uchwała Nr 75/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. załącznik 1,   załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 76/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok. Głosowanie 

Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały  nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 78/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. Załącznik 1,2.    Załącznik 3, 4, 5, 6, 7.
Głosowanie

Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034. Załącznik 1.   Załącznik Nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 80/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, zmienionej Uchwałą Nr224/XLV/2016 z dnia 27 października 2016 r.  Głosowanie

Uchwała Nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie
Uchwała Nr 82/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.  Głosowanie

Uchwała Nr 83/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie 

Uchwała Nr 84/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 85/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda.   Załącznik.
Głosowanie
Uchwała Nr 86/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Głosowanie
 

Uchwała Nr 87/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.  Głosowanie

Uchwała Nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.  Głosowanie
Uchwała Nr 89/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr35/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2019 rok.  Głosowanie