Gostynin, dnia 27.01.2023 r.

ZP.271.2.1.2023

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.1.2023

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury”

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

 Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiającego  w zakresie branży instalacji sanitarnych:

 • nadzoru technicznego i prawnego na budowie;
 • kontroli i weryfikacji dokumentacji oraz robót budowlanych;
 • kontroli rozliczeń budowy;
 • podejmowania działań ekonomiczno – organizacyjnych oraz decyzji technicznych, związanych z realizacją zamówienia;

Zakres zadań i prac objętych niniejszym zamówieniem zawarty jest w Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Opis inwestycji pn.  Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie dostępny jest pod linkiem:  

https://gostynin.logintrade.net/zapytania_email,104859,44f8dc7f43bc9191094ac42e738153e4.html

2. Planowany termin realizacja robót budowlanych:

Sprawowanie przez Wykonawcę czynności Inspektora Nadzoru rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i trwa do dnia upływu terminu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane dla zadania pn.: Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury. Planowany termin zakończenia robót 8 stycznia 2024, okres gwarancji jakości na wykonane roboty 72 miesiące.

3. Wymagania wobec inspektorów nadzoru:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia tj:

 1. posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 2. wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4.  Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług o tożsamym  charakterze.

Jednocześnie zastrzega sobie , iż przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy:

 1. dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień,
 2. poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie usług o podobnym charakterze.

5. Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 6.   Płatność

W 12 miesięcznych transzach w wysokości 1/12 części całkowitej wartości za nadzór, ostatnia transza płatna po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 3 lutego 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

8. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21/22).

9. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-27 12:30:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 12:36:59
 • Liczba odsłon: 1716
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579271]

przewiń do góry