Gostynin, dnia 10.03.2022 r.

 

ZP.271.2.7.2022

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.7.2022

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych

przy realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji inwestycji pod ww. nazwą.
Zakres usług inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:
– nadzoru technicznego i prawnego na budowie;
– kontroli i weryfikacji dokumentacji oraz robót budowlanych;
– kontroli rozliczeń budowy;
– podejmowania działań ekonomiczno-organizacyjnych oraz decyzji technicznych, związanych z realizacją zamówienia;

Zakres obowiązków i zadań objętych niniejszym zamówieniem zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Objęta nadzorem inwestorskim inwestycja pn. Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie  będzie realizowana przez BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gostyninie, przy ul. Wyszyńskiego 5, na podstawie projektu budowlanego: „Rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Gostyninie. Branża - Instalacje Elektryczna” opracowanego przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku przy Konieczki 15B/A, zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 26/2019 z dnia 24.01.2019 r. Gwarancja jakości i rękojmi dla robót objętych inwestycją wynosi 72 miesiące.

Dane charakterystyczne inwestycji :
– powierzchnia zabudowy       – 1936,07 m2,
– kubatura budynku        – 5211,00 m2,
– powierzchnia użytkowa budynku       – 1677,62 m2,
– wysokość budynku       – 4,67 m,
– liczba kondygnacji                    – 1.

Zakres robót w ramach inwestycji: Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie obejmuje w szczególności:
1) rozbudowę budynku przedszkola (rozbudowę przedszkola należy realizować uwzględniając uzupełnienie do projektu o wprowadzenie zmian nieistotnych dotyczących napowietrzania istniejącej klatki schodowej: przegrody, instalacja elektryczna, doposażenie systemu oddymiającego, oraz ogrzewanie stropu);
2) wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 2947 zgodnie z projektem;
3) przebudowę pomieszczeń bloku żywieniowego mieszczącego się w istniejącym budynku przedszkola wraz z przebudową wszystkich instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o. elektrycznej, gazowej, wentylacji, p.poż.) dostosowując instalacje do nowej technologii nowego wyposażenia oraz budowę instalacji kanalizacji zewnętrznej odprowadzających ścieki z bloku żywieniowego  z separatorem tłuszczu (zlokalizowanym 5 m od okien) włączonym do kanalizacji sanitarnej;
4) dostawę wyposażenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz „ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ dla technologii modernizacji kuchni Przedszkola Nr 4 w Gostyninie – uszczegółowienie”;
5) dostawę wyposażenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA”.

Opis inwestycji pn.: Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Gostyninie (ZP.271.1.1.2022) dostępny jest pod linkiem: 
https://gostynin.logintrade.net/zapytania_email,72980,9fe2132cbfda2218e4928f320f53ce8e.html
Planowany termin realizacja robót budowlanych dla ww. inwestycji:
– Całość zadania bez przebudowy bloku żywieniowego – 30.06.2023 r.
– Całość zadania wraz z przebudową bloku żywieniowego – 20.08.2023 r.
2.      Planowany termin realizacji:
Sprawowanie przez Wykonawcę czynności Inspektora Nadzoru rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i trwa do dnia upływu terminu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane dla zadania pn.: Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Gostyninie (ZP.271.1.1.2022).
3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: posiadający odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz posiadać aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4.      Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług o tożsamym  charakterze.
5.      Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6.      Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy:
1) dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień,
2) poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie usług o podobnym charakterze.
7.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21/22).
8.      Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-10 15:15:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-11 08:23:38
  • Liczba odsłon: 1529
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858176]

przewiń do góry