Gostynin, dn. 28.11.2019 r.


 ZP.271.2.17.2019 


OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

ZP. 271.2.17.2019


        W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


„Dostawę materiałów biurowych dla  Urzędu Miasta Gostynina na rok 2020”


1.      Przedmiot zapytania ofertowego: jest dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu miasta Gostynina na rok 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załaczni nr 2 do zapytania ofertowego.

 

2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. 


3.      Sposób obliczania ceny oferty:


1)  Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt zakupu i dostawy materiałów pod wskazany przez Zamawiającego adres.

2)  Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


4.    Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 12:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


5.    Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Aneta Kwiatkowska  – Biuro Organizacyjne Burmistrza  (telefon: 24 236-07-20).

 

6.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
Załącznik nr 4 - Klauzula RODO 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-28 12:12:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-28 12:12:46
  • Liczba odsłon: 1586
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354304]

przewiń do góry