STYPENDIA MIASTA GOSTYNINA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Miasta Gostynina dla uzdolnionych uczniów uprawnieni są uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina oraz będący mieszkańcami Gostynina uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Za jakie osiągnięcia można otrzymać stypendium?

 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest laureatem miejsc punktowych (I-III) krajowego lub wojewódzkiego konkursu, olimpiady, turnieju organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym lub uzyskał w danym roku szkolnym międzynarodowy certyfikat potwierdzający bardzo dobrą znajomość języka obcego (np. język angielski: FCE, CAE, CPE; język niemiecki: Goethe Zertifikat B1 lub C1);

 • swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach, olimpiadach, turniejach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub rejonowych albo wysokimi wynikami w zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach;

 • uzyskał wysoka roczną średnią ocen – powyżej 4,75;

 • posiada co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę zachowania.

 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest laureatem miejsc punktowych (I-III) krajowego lub wojewódzkiego konkursu, przeglądu, festiwalu organizowanego lub współorganizowanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub odniósł sukces artystyczny rangi międzynarodowej;

 • swe szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych;

 • uzyskał roczną średnią ocen – powyżej 3,50 oraz celujące i bardzo dobre wyniki z przedmiotów artystycznych;

 • posiada co najmniej dobrą roczną ocenę zachowania.

 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • uczestniczył we współzawodnictwie w olimpijskich dyscyplinach sportowych;

 • zdobył co najmniej III miejsce w organizowanych przez Polski Związek Sportowy zawodach w sportach indywidualnych lub zespołowych (mistrzostwa Polski, puchar Polski w różnych kategoriach wiekowych, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) lub zdobył co najmniej III miejsce w eliminacjach wojewódzkich lub międzywojewódzkich w tych zawodach, lub reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy / świata w pucharze Europy / świata lub w igrzyskach olimpijskich;

 • uzyskał roczną średnią ocen – powyżej 3,50, bardzo dobrą lub celującą ocenę z wychowania fizycznego oraz posiada co najmniej dobrą roczną ocenę z zachowania.

 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać niepełnosprawny uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • uczestniczył we współzawodnictwie w dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk olimpijskich głuchych;

 • zdobył co najmniej III miejsce w mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych w sportach indywidualnych lub zespołowych, lub zdobył co najmniej III miejsce w eliminacjach wojewódzkich lub międzywojewódzkich w tych zawodach, lub reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy / świata osób niepełnosprawnych, lub w igrzyskach paraolimpijskich / igrzyskach olimpijskich głuchych.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 • Wnioski o przyznanie stypendium można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku.


Kto może złożyć wniosek?

 1. Dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej,

 2. Rodzic lub opiekun prawny,

 3. Zainteresowany pełnoletni uczeń.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

 • poświadczone przez szkołę – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym; w przypadku niepełnosprawnych sportowców – potwierdzoną przez szkołę – za zgodność oryginałem – kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
 • klauzulę RODO.
 • oświadczenie o nr konta bankowego.

 

Kto przyznaje stypendium?

 • Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Gostynina.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
 • Stypendium może być przyznane uczniowi nie częściej niż raz na 2 lata.

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

 • Wnioski niekompletne lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia

 

Do zapoznania się przed wypełnieniem wniosku:

- Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów (treść regulaminu uwzględnia wszystkie wprowadzone zmiany)


 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łoś Michał
  • Data dodania: 2023-07-05 14:02:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-06 08:45:28
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łoś Michał
  • Data dodania: 2023-07-06 08:14:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-06 08:45:28
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łoś Michał
  • Data dodania: 2023-07-06 08:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-06 08:45:28
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łoś Michał
  • Data dodania: 2023-07-06 08:18:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-06 08:45:28
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łoś Michał
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-07-05 13:57:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Łoś Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-06 08:45:28
 • Liczba odsłon: 1095
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560064]

przewiń do góry